การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการเรียน โดยใช้ชุดการสอน รายวิชาเทคโนโลยี 4 (ออกแบบและเทคโนโลยี) ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแร่วิทยา จังหวัดสุรินทร์


บทคัดย่อ

เรื่อง             การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการเรียน โดยใช้ชุดการสอน รายวิชาเทคโนโลยี 4 (ออกแบบและเทคโนโลยี) ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแร่วิทยา จังหวัดสุรินทร์

ผู้จัดทำ                    สิบเอกภาคิน  ลุนลี

กลุ่มสาระการเรียนรู้       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบัน                     โรงเรียนแร่วิทยาวิทยา ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาคุณภาพของชุดการสอนรายวิชา เทคโนโลยี 4 (ออกแบบและเทคโนโลยี) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแร่วิทยา จ.สุรินทร์ ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากการเรียนรายวิชา เทคโนโลยี 4 (ออกแบบและเทคโนโลยี) 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดการสอนภาษา HTML เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ชุดการสอนรายวิชา เทคโนโลยี 4 (ออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบประเมินความพึงพอใจ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนแร่วิทยา อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 12 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.32/84.06 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนรายวิชา เทคโนโลยี 4 (ออกแบบและเทคโนโลยี) เมื่อนำคะแนนสอบก่อนเรียนและคะแนนสอบหลังเรียนมาวิเคราะห์เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 แสดงว่าผู้ที่เรียนด้วยชุดการสอนรายวิชา เทคโนโลยี 4 (ออกแบบและเทคโนโลยี) อยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ (Tags): #วิจัย
หมายเลขบันทึก: 689905เขียนเมื่อ 6 เมษายน 2021 16:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 เมษายน 2021 16:06 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี