ชีวิตที่พอเพียง 3923a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด : ๒๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ชีวิตที่พอเพียง  3923a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  : ๒๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  

๒๕ มีนาคม    

เช้าประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสฯ ที่ SCB    บ่ายไปประชุมที่ HITAP    

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๔๓, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๔๙

 ๒๖ มีนาคม    

ไปประชุมสภา มช. ที่เชียงใหม่และค้างคืนที่โรงแรม ดิ เอ็มเพรส  

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๔๑, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๘๗

๒๗ มีนาคม (เสาร์)  

ประชุม รีทรีต มช. ที่โรงแรม ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่ 

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๔๑, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๓๒

๒๘ มีนาคม (อาทิตย์)        

ประชุม รีทรีต มช. ที่เชียงใหม่   กลับตอนบ่าย 

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๓๒, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๖   

๒๙ มีนาคม

            เช้าประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ บพฉ. ของ สวช. ดำเนินการโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. ทางซูม      

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑๖, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๒ 

๓๐ มีนาคม

เช้าออกไปประชุมคณะกรรมการ CSR  ที่ SCB    บ่ายร่วมประชุม Project X ของ ๕ มูลนิธิ นำโดย มสช.  

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒๒, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๕    

   

๓๑ มีนาคม

บ่ายออกไปฉีดวัคซีน โควิด ของ Astra Zeneka ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ค่ำประชุมเตรียมจัดประชุม PMAC 2022 ทาง ซูม

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑๙, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๕

      

วันที่

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย

สะสม

ตายสะสม

จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก

ตา ยสะสมทั่วโลก

สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)

๒๔ มีนาคม

๖๙ (๖๑)

๒๘,๓๔๖

  ๙๒

๑๒๔,๘๕๙,๘๓๓

๒,๗๔๗,๖๐๙ (๑๖ น.)

๓๐,๖๓๖,๕๓๔/๕๕๖,๘๘๓

๒๕

๙๗ (๙๒)

๒๘,๔๔๓

  ๙๒

๑๒๕,๔๙๓,๙๔๑

๒,๗๕๘,๑๐๐ (๑๖,๓๐ น.)

๓๐,๗๐๔,๒๙๒/๕๕๘,๔๒๒

๒๖

๑๓๔ (๑๒๘)

๒๘,๕๗๗

  ๙๒

๑๒๖,๑๒๘,๔๗๐

๒,๗๖๘,๖๖๓ (๑๖. น.)

๓๐,๗๗๔,๐๓๓/๕๕๙,๗๔๔

๒๗

๘๐ (๗๓)

๒๘,๖๕๗

  ๙๓

๑๒๖,๗๗๐,๗๕๗

 ๒,๗๘๐,๙๙๘ (๑๖ น.)

๓๐,๘๕๓,๐๓๒/๕๖๑,๑๔๒

๒๘

๗๗ (๕๘)

๒๘,๗๓๔

  ๙๔

๑๒๗,๓๖๖,๒๕๘

๒,๗๙๐,๘๗๙ (๑๖ น.)

๓๐,๙๑๗,๑๔๒/๕๖๒,๐๑๓

๒๙

๓๙ (๒๘)

๒๘,๗๗๓

   ๙๔

๑๒๗,๘๓๘,๗๔๕

 ๒,๗๙๗,๓๒๖ (๑๖ น)

๓๐,๙๖๒,๘๐๓/๕๖๒,๕๒๖

๓๐

๔๘ (๒๗)

๒๘,๘๒๑

   ๙๔

๑๒๘,๓๐๓,๖๑๒

 ๒,๘๐๕,๘๘๐ (๑๖ น.)

๓๑,๐๓๓,๘๐๑/๕๖๓,๒๐๖

๓๑

๔๒ (๒๔)

๒๘,๘๖๓

   ๙๔

๑๒๘,๘๙๔,๘๕๐

 ๒,๘๑๘,๓๐๓ (๑๖ น.)

๓๑,๐๙๗,๑๕๔/๕๖๔,๑๓๘

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

เชื้อโควิด ๑๙ กระจายอยู่เป็นกระเปาะๆ ในประเทศ     มีคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรับและแพร่เชื้อ เป็นสาเหตุให้เกิด hotspot ที่โน่นที่นี่เป็นครั้งคราว     แม้จะเริ่มมีการฉีดวัคซีนแล้ว    การสวมหน้ากากอนามัยยังต้องถือเป็นเรื่องปกติเมื่อเข้าไปในที่มีคนมาก    รวมทั้งต้องล้างมือบ่อยๆ  และรักษาระยะห่าง     มาตรการป้องกันที่ไม่ตึงมาก เพื่อให้กิจการทางเศรษฐกิจไม่ชะงักทั้งหมด    ย่อมเปิดช่องให้การระบาดขยายตัว    ต้องช่วยกันสื่อสารให้ประชาชนทุกคนระมัดระวัง ป้องกันตนเอง

การระบาดระลอกสองของไทยเริ่มซาลงแล้วกลับเพิ่มขึ้น    บอกว่าหางของการระบาดจะลากยาว

เริ่มเห็นผลดีจากการฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ ในโลก    แต่การฉีดวัคซีนในประเทศไทยยังเริ่มช้าๆ      

วิจารณ์ พานิช

๓๑ มี.ค. ๖๔ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)