ชีวิตที่พอเพียง 3893a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด : ๑๐ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ชีวิตที่พอเพียง  3893a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  : ๑๐ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  

๑๑ กุมภาพันธ์    

เช้า ไป มสช. ประชุมยุทธศาสตร์    บ่าย ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาบุคลากรสุขภาพ   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๙๖, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๘๙

 ๑๒ กุมภาพันธ์    วันตรุษจีน

อยู่บ้าน

ในสหรัฐกลุ่มอายุที่แพร่เชื้อมากที่สุดคือ ๒๐ - ๔๙ ปี   หากต้องการใช้วัคซีนลดการระบาดต้องฉีดคนลุ่มนี้ก่อน (๑)     บทความเรื่องวัคซีนโควิด กับเชื้อสายพันธุ์ใหม่ (๒)     บทความเรื่องวัคซีน (๓)   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๔๗, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๒๐

๑๓ กุมภาพันธ์ (เสาร์)  

อยู่บ้าน

แนะนำสวมหน้ากากอนามัยสองชั้น (๔)    โควิด ๑๙ อาจอยู่ร่วมโลกกับเราตลอดไป (๕)    การสวมหน้ากากอนามัยทำให้อากาศที่หายใจเข้ามีความชื้นสูง ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรงหากติดเชื้อโควิด ๑๙ (๖)    ข้อพึงปฏิบัติ ๘ ประการในการเข้ารับวัคซีนโควิด (๗)    คนที่เคยติดเชื้อโควิด ๑๙ แล้ว อาจติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ได้อีก (๘)    แม้ฉีดวัคซีนครบ ๒ โด้ส แล้ว ก็ยังติดโควิดได้  จึงแนะนำสวมหม้ากากอนามัยตลอดเมื่ออยู่ในที่ชุมนุมชน (๙)    ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกไปสำรวจที่เมืองอู่ฮั่น (๑๐)       

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๓๗, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๗๙

๑๔ กุมภาพันธ์ (อาทิตย์)   วันวาเลนไทน์             

อยู่บ้าน   

คำให้สัมภาษณ์ของ Dr. Anthony Fauci เมื่อกลางเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่องวิธียุติการระบาดของโควิด ๑๙ (ในสหรัฐอเมริกา) (๑๑) จะเห็นว่า ตรงกับที่ประเทศไทยดำเนินการ    ทำความเข้าใจความปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิดในยานพาหนะ  บทความออกกลางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ (๑๒)     ภูมิต้านทานจากวัคซีนกับภูมิต้านทานจากการติดเชื้อมีความแตกต่างกัน (๑๓)      

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๔๙, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๘๙   

๑๕ กุมภาพันธ์

              เช้าประชุมหารือเรื่อง sandbox ของ SiCORE-M กับ ดร. สมเกียรติ    บ่ายประชุมคณะกรรมการบริหาร กสศ.   ทั้งสองรายการทาง ซูม  

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๖๔, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๖๘ 

๑๖ กุมภาพันธ์

ประชุมสภาสถาบันอาศรมศิลป์ ทางซูม    บ่ายไปประชุมหารือจิทย์วิจัย ที่ กสศ.

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒๑, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๔๘ 

   

๑๗ กุมภาพันธ์

 เช้าประชุม R2R CT   บ่ายประชุม SiCORE-M ทางซูม

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๕๔, เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๑๔

      

วันที่

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย

สะสม

ตายสะสม

จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก

ตา ยสะสมทั่วโลก

สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)

๑๐ กุมภาพันธ์

๑๕๗ (๑๔๔)

๒๓,๙๐๓

  ๘๐

๑๐๗,๔๔๖,๔๙๐

๒,๓๕๒,๒๘๘  (๑๖ น.)

๒๗,๗๙๙,๙๔๖/๔๗๙,๗๗๒

๑๑

๒๐๑ (๑๘๕)

๒๔,๑๐๔

  ๘๐

๑๐๗,๘๙๒,๔๓๔

๒,๓๖๕,๙๙๐ (๑๖ น.)

๒๗,๘๙๗,๒๑๔/๔๘๓,๒๐๐

๑๒

๑๗๕ (๑๖๗)

๒๔,๒๗๙

  ๘๐

๑๐๘,๓๓๕,๒๘๒

๒,๓๗๙,๘๐๖ (๑๖. น.)

๒๘,๐๐๒,๒๔๐/๔๘๖,๙๒๒

๑๓

๑๒๖ (๑๑๖)

๒๔,๔๐๕

  ๘๐

๑๐๘,๗๖๔,๘๗๘

๒,๓๙๕,๐๓๑ (๑๖ น.)

๒๘,๑๐๖,๗๐๔/๔๙๒,๕๒๑

๑๔

๑๖๖ (๑๓๘)

๒๔,๕๗๑

  ๘๐

๑๐๙,๑๔๐,๓๑๑

๒,๔๐๖,๓๗๑ (๑๖ น.)

๒๘,๑๙๖,๙๖๔/๔๙๖,๐๖๓

๑๕

๑๔๓ (๑๓๒)

๒๔,๗๑๔

   ๘๒

๑๐๙,๔๑๓,๔๙๗

๒,๔๑๒,๑๔๑ (๑๖ น)

๒๘,๒๖๑,๔๗๐/๔๙๗,๑๗๔

๑๖

๗๒ (๖๙)

๒๔,๗๘๖

   ๘๒

๑๐๙,๗๐๘,๓๗๓

๒,๔๑๙,๗๕๗ (๑๖ น.)

๒๘,๓๑๗,๗๐๓/๔๙๘,๒๐๓

๑๗

๑๗๕ (๑๖๘)

๒๔,๙๖๑

   ๘๒

๑๑๐,๐๗๐,๒๘๔

๒,๔๓๐,๗๙๕ (๑๖ น.)

๒๘,๓๘๑,๒๒๐/๔๙๙,๙๙๑

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

เชื้อโควิด ๑๙ กระจายอยู่เป็นกระเปาะๆ ในประเทศ     มีคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรับและแพร่เชื้อ เป็นสาเหตุให้ระงับการแพร่กระจายโรคไม่สำเร็จ     คนเหล่านี้สว่นใหญ่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการเป็นตัวแพร่เชื้อ    การสวมหน้ากากอนามัยจึงต้องถือเป็นเรื่องปกติเมื่อเข้าไปในที่มีคนมาก    รวมทั้งต้องล้างมือบ่อยๆ  และรักษาระยะห่าง     มาตรการป้องกันที่ไม่ตึงมาก เพื่อให้กิจการทางเศรษฐกิจไม่ชะงักทั้งหมด    ย่อมเปิดช่องให้การระบาดขยายตัว    ต้องช่วยกันมีการสื่อสารให้ประชาชนทุกคนระมัดระวัง ป้องกันตนเอง

ใกล้จะมีการฉีดวัคซีนในประเทศไทย    ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้พลเมืองจำนวนมาก อัตราการติดเชื้อใหม่ลดลงชัดเจน  

เดาว่า โควิดน่าจะยังอยู่กับเราไปอีกนาน

วิจารณ์ พานิช

๑๗ ก.พ. ๖๔

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)