กระบวนการทางกิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยจิตเวช

อันดับแรกขอขอบพระคุณอาจารย์ป็อปที่ได้ให้โจทย์ในการทบทวนความรู้กระบวนการทางกิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยจิตเวชซึ่งพวกเราได้เรียนรู้มาทั้งหมดในวิชาจิตสังคม โดยดิชั้นขอสรุปความรู้ออกมาเป็นกระบวนการทางกิจกรรมบำบัดด้วยภาษาอย่างง่าย ดังนี้

      กิจกรรมบำบัดจิตสังคมนั้น เป็นกระบวนการที่จะทำให้ผู้ป่วยจิตเวชเกิดภาวะสมดุลระหว่างสมองและจิตใจ โดยสมองส่วนหน้าเป็นศูนย์ควบคุมความคิด ซึ่งในผู้ป่วยจิตเวชนั้นมันจะมีรูปแบบความคิดที่ผิดปกติไป หรือที่เรียกว่า Thinking errors นักกิจกรรมบำบัดนั้นมีหน้าที่ในการทำให้เกิดกระบวนความคิดในรูปแบบปกติ สามารถทำได้โดยวิธีการต่างๆ อาทิเช่น CBT(การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม) , MI (การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ เป็นต้น และนอกจากนี้ยังมีสมองส่วนอื่นๆ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์และจิตใจ เช่น สมองส่วน limbic ทำหน้าที่เกี่ยวกับ ความมั่นคงทางอามรณ์ที่ผู้ป่วยจิตเวชมักประสบปัญหา คือการควบคุมอามรณ์กลัว โกรธ เศร้า นักกิจกรรมบำบัดสามารถบำบัดรักษาได้ด้วยการทำ state examination เป็นต้น ในการบำบัดผู้ป่วยจิตเวชนั้นไม่เพียงแค่เพื่อให้เขามีความคิดที่ปกติหรือมีความมั่นคงทางอารมณ์เท่านั้นแต่มีเป้าหมายเพื่อที่ผู้ป่วยจิตเวชจะสามารถกลับมาทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตที่ต้องการได้และนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีเมื่อผู้ป่วยหายจากโรคทางจิตเวช ซึ่งนอกจากวิธีการบำบัดของนักกิจกรรมบำบัด การจัดสิ่งแวดล้อมและการใช้ therapeutic use of self ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของสื่อการรักษาของนักกิจกรรมบำบัดก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อที่จะทำให้ผู้ป่วยออกจากcomfort zone ของตนเองและไปสู่ safe zone หรือพื้นที่ปลอดภัยระหว่างผู้ป่วยและผู้บำบัด และสุดท้ายนำไปสู่ challenging zone ที่ผู้ป่วยจะมีการออกไปปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และนั่นเป็นกระบวนการทางกิจกรรมบำบัดที่น้กกิจกรรมบำบัดมีบทบาทในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช


บทความนี้เขียนโดย

นางสาวอมรรัตน์  จำรูญ  PTOT 

รหัสนักศึกษา 6123036

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กระบวการทางกิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยจิตเวชความเห็น (0)