ครูอ้อยได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับวิทยฐานะมาบ้างแล้ว  เพื่อความเข้าใจ  เรียนเชิญท่านอ่านเรื่องนี้ก่อน.....ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (2)
 
ครูอ้อย.....ขอพูดถึงวิทยฐานะของสายผู้สอนก่อน  ซึ่งได้แบ่งออกเป็น  ครูชำนาญการ  ครูชำนาญการพิเศษ  ครูเชี่ยวชาญ  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ  ท่านมีวิทยฐานะแล้วหรือยัง  หากมีแล้วก็คิดที่จะเลื่อนวิทยฐานะกันได้เลย
ครูชำนาญการ.....ผู้ที่จะขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการต้องดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี  สำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรี 4 ปี สำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาโท  และ 2 ปี  สำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอก  หรือดำรงตำแหน่งอื่น ที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า   ........ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า อาจารย์ 1 รับเงินเดือนระดับ 6
ครูชำนาญการพิเศษ....ดำรงตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี....
ครูเชี่ยวชาญ....ดำรงตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  หรือดำรงตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี....ตำแหน่งอาจารย์ 3 หรือ ผู้ช่วยวศาสตราจารย์  ไมน้อยกว่า 3 ปี  และรับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า  ระดับ 8
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ....ดำรงตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทีบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี.....ตำแหน่งอาจารย์ 3 รับเงินเดือนระดับ 9 หรือรองศาสตราจารย์รับเงินเดือนระดับ 9 ไม่น้อยกว่า 2 ปี

*************************************************

หากท่านมีวิทยาฐานะ  พร้อมที่จะเลื่อนวิทยฐานะแล้ว  รู้และเข้าใจดีว่าตนเองอยู่ในขั้นตอนใด  และต้องมีคุณสมบัติใดแล้ว  ก็ต้องเข้ารับการอบรมตามที่กำหนด..จึงเริ่มที่จะทำผลงานเพื่อรอรับการประเมิน
สำหรับครูอ้อย...อยู่ในคุณสมบัติ..ที่ขอเลื่อนเป็นครูเชี่ยวชาญ  แต่ยังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  หมายถึงระยะเวลาการเป็นครูชำนาญการพิเศษ  ไม่ครบ 3 ปี..จึงยังไม่ได้เข้ารับการอบรม
แต่เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม..เมื่อถึงเวลาจะได้เข้าใจ  และปฏิบัติได้ถูกต้อง  ซึ่งจะเป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้า
เพราะ..งานของครูต้องมีร่องรอยที่ได้ปฏิบัติในส่วนของการจัดการเรียนการสอน  และมีผู้ที่เกี่ยวข้อง  คือ  นักเรียน  ซึ่งเป็นผลผลิต
เพราะ...งานของครูต้องมีนวัตกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการปฏิบัติ  ทดลองสอน  และสรุปผลการใช้
เพราะ....งานของครูต้องเป็นงานที่มีคุณภาพ..นำไปใช้ได้ดี..และมีลักษณะของการเผยแพร่  จึงจำเป็นต้องใช้เวลา 
ระยะนี้ควร....อ่านตำราที่เกี่ยวข้องสาขาวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ
ระยะนี้ควร....นำวิธีการ  เทคนิคการสอนต่างๆมาใช้กับนักเรียน
ระยะนี้ควร....คิดหา  จัดทำ  สื่อ  อุปกรณ์  หรือนวัตกรรม  นำมาใช้กับนักเรียน  และสรุปผลการดำเนินการ
ระยะนี้ควร...ปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากการสอนและบันทึกหรือจดหรือกระทำให้เป็นร่องรอยของการตรวจสอบได้
ครูอ้อย...ชี้แจงไปตามที่มีประสบการณ์มา  และจะทำไปพร้อมๆกับท่านผู้อ่าน  เมื่อดำเนินการอะไรเสร็จแล้ว  ก็จะรายงานเพื่อเป็นการเผยแพร่  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์บ้าง....