ประเด็นร้อน ๆ ในขณะนี้คณะที่ปรึกษาด้านกฏหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้โอนสถานศึกษา กศน. เข้าไปในเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งๆ ที่เรื่องนี้เมื่อรัฐบาลที่ผ่านมาได้จบกันไปแล้วว่า กศน.ไม่ใช่การศึกษาขั้นพื้นฐานเพียงอย่างเดียว การศึกษาภาคประชาชนอื่น ๆ กศน. ก็จัดอีกมากมาย และลักษณะงานจรยุทธ์ที่เคลื่อนที่เร็วคล่องตัวต่อการสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่าง formal และ nonformal education และเหตุผลหลาย ๆ เรื่อง รัฐบาลที่แล้วจึงให้อยู่กับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ต้องไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งตอนนี้ก็อุ้ยอ้ายมากแล้ว ตรงข้ามกับหลักการจัดองค์การแบบจิ๋วแต่แจ๋ว ที่ญี่ปุ่นเรียกว่า โตแล้วต้องแตกตัว หรือ Smaller is better.

           ท่านที่สนใจประเด็นนี้ เชิญให้ความเห็นหน่อยครับ บนโลกของความแตกต่างความคิดนักทฤษฎีกับความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์จะกลมกลืนหรือไม่ ต้องเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกันความสมานฉันท์จึงจะเกิด