แปลกนะครับ   การออกนอกกรงขังนี่ออกยากจัง   ซึ่งก็ชัดเจนว่า คนจำนวนหนึ่งไม่มองเป็นกรงขัง   แต่มองเป็นปราสาทที่สุขสบาย

          ความเข้าใจผิดที่แสดงออกมาทางสื่อมวลชน  มีใหญ่ๆ ๒ เรื่อง

                    ๑. คิดว่าเป็น privatization
                    ๒. คิดว่าเป็นการผลักภาระให้มหาวิทยาลัยหาเงินเลี้ยงตัวเอง

          สภามหาวิทยาลัยมหิดล   แนะนำให้ฝ่ายบริหารเขียนเอกสาร ๑ หน้า  ชี้แจงต่อประชาคมภายในมหาวิทยาลัย   เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด ๒ ข้อข้างบนและชี้ให้เห็นว่า

                    -เมื่อออกนอกระบบราชการ   เงินงบประมาณ  ๑  ล้านบาทเท่าเดิม   จะสามารถบริหารจัดการให้เกิดคุณค่าหรือผลลัพธ์   เท่ากับ  ๒  ล้านบาทตอนเป็นหน่วยราชการได้

                    -การออกนอกระบบราชการ   ช่วยเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้บริหารวิชาการ   ไม่ใช่บริหารกฎระเบียบอย่างในปัจจุบัน

วิจารณ์   พานิช
๑๙  ธ.ค.  ๔๙