ชายมีภรรยา 4 คน

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ภรรยาคน ที่ 1 เปรียบเสมือน "ร่างกายของเรา" ทำไมละ? เพราะช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ เราจะบำรุงบำเรอร่างกาย ด้วยสิ่งของทุกอย่าง อยากได้อะไรก็หามาให้ แต่พอเราตาย มันกลับไม่ไปกับเรา เมื่อเราตายร่างกายมันก็มีค่าเท่ากับ ท่อนไม้ท่อนหนึ่งเท่านั้นเอง ภรรยาคน ที่ 2 เปรียบเสมือน "ทรัพย์สมบัติของเรา" ทำไมละ ? เพราะเมื่อเวลาเรายัง มีชีวิตอยู่ เราจะทำทุกอย่าง เพื่อให้ได้มันมา แต่ พอเราตาย มัน กลับไม่ไปกับเรา แต่ไปเป็นของคนอื่น ภรรยาคนที่ 3 เปรียบเสมือน "พ่อแม่ ลูกเมีย ญาติ พี่ น้อง" ทำไมละ ? เพราะเวลาเราตาย เขาจะจัดการปลงศพให้เรา ทำบุญกรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศลไปให้เรา แปลว่า เขาแค่ไปส่งเราเท่านั้น ส่วน ภรรยา คนที่ 4 เปรียบเสมือนบุญและบาป ทำไมละ ? เพราะเมื่อเราตายไป เราไม่สามารถนำอะไรไปได้ มีเพียงแค่บุญและบาปเท่านั้นที่จะติดตามดวง วิญญาณเราไป ทำดี ไปสู่สุคติ (สวรรค์) ทำชั่ว ก็ไปสู่ทุคติ (นรก)

ชายมีภรรยา 4 คน
ดร.ถวิล อรัญเวศ

หลักธรรมในทาง
พุทธศาสนาได้มี
การกล่าวถึงบ่อเกิดของ
ความรักไว้ ดัง
พุทธภาษิตว่า

“ปุพฺเพว สนฺนิวาเสน
ปจฺจุปนฺนหิเตน วา
เอวนฺตํ ชายเต เปมํ
อุปฺปลํ ว ยโถทเก”

ความรัก ย่อมเกิด
เพราะอาศัยเหตุ ๒
ประการ คือ
เพราะอยู่ร่วมกันในปางก่อน ๑
และเพราะเกื้อกูลกันในปัจจุบัน ๑

ความรักเกิดเพราะ
อยู่ร่วมกันในปางก่อน

ความรักนี้เรียกว่า
“บุพเพสันนิวาส” คือ
การได้เคยอยู่ร่วมกันใน
อดีตชาติ หรือได้สร้างบุญ
สร้างกุศลร่วมกันมาก่อน
ทำอะไรตรงตามกัน
มีความเห็นสอดคล้องกัน
เมื่ออยู่ด้วยกันแล้วมีความสุข
เป็นเหตุส่งผลให้ได้มาเป็น
คู่ครองกันในปัจจุบัน
บุพเพสันนิวาส
บางครั้งอาจจะ
ได้อยู่ร่วมกันในฐานะอื่นก็ได้

ความรักเกิดเพราะเกื้อกูลกันในปัจจุบัน
ความรักนี้ ในกรณีซึ่งไม่ใช่บุพเพสันนิวาส
แต่อาศัยความใกล้ชิดสนิทสนมกัน อาศัย
ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในปัจจุบัน
เห็นอกเห็นใจกันในปัจจุบัน จนส่งผลให้
เป็นเนื้อคู่กันในปัจจุบันและในอนาคตต่อไปได้

หลักธรรมะเกี่ยวกับความรัก
แม้เป้าหมายหลักของ
พระพุทธศาสนาคือ
การเดินทางไปสู่
ความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงก็จริง
แต่ก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า
ระหว่างทางเดินนี้ มนุษย์และ
สัตว์ทั้งหลายล้วนยังต้อง
วนเวียนอยู่กับความรัก
เพราะคนเราจะก้าวหรือ
หลุดออกจากความรักนี้ยากนัก
ดังนั้นเพื่อไม่ให้หลงใหล
ไปในวังวนแห่งความรัก
และต้องบาดเจ็บจาก
การรักอย่างไม่ถูกต้อง
พระพุทธศาสนาจึงมี
หลักธรรมคำสอน
เกี่ยวกับความรักใน
ระดับต่างๆ เพื่อให้นำ
ไปปรับใช้กันได้
เพื่อให้เหมาะสมกับ
สภาพบริบทของแต่ละคน
ดังนี้

หลักธรรมสำหรับการรักตัวเอง

คนเราทุกคนย่อม
รักตัวเอง ไม่มีใครอยากให้
ตัวเองต้องเจ็บป่วย ลำบาก
หรือประสบพบเคราะห์ร้ายใดๆ

มีคำกล่าวไว้ว่า หากเรา
ไม่รู้จักรักตัวเองก่อน
เราจะรักคนอื่นได้อย่างไร ?

เพราะฉะนั้น ความรักใน
ขั้นแรกคือการรักตัวเอง
อย่างถูกต้องเสียก่อน

พระพุทธศาสนามีหลักธรรม
เบื้องต้นสำหรับทุกคนคือ
หลัก เบญจศีล เบญจธรรม
แม้จะไม่สนใจการปฏิบัติ
ภาวนาใดๆ แต่ก็ไม่
ควรละทิ้งหลักเบญจศีล
เบญจธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรม
เบื้องต้นและพื้นฐานง่ายๆใน
การดำรงชีวิต
อันจะนำมาซึ่งชีวิตที่
เป็นปกติสุข ไม่เดือดเนื้อ
ร้อนใจ ห่างไกลภัย
อันตรายต่างๆ
ดังที่ทุกคนปรารถนานั่นเอง

ความรักที่เป็นสัจธรรม

ความรักที่เป็นสัจธรรม
คือความรักที่เกิดจากน้ำใส
ใจจริงต่อกัน ไม่หวังผลตอบแทนอะไรบางอย่าง
เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นขอนำนิทานมาสาธกให้ฟัง ดังนี้

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
มีชายคนหนึ่ง เขามีภรรยา 4 คน

จะเป็นความโชคดีหรือเคราะห์ร้ายของเขาก็ไม่รู้
เพราะการที่เขามีภรรยา 4 คน ทำให้เขาต้อง
ให้ความรักกับภรรยาไม่เท่ากัน

ภรรยาคนที่ 1

รูปร่างหน้าตาสวยงามมาก

เขารักที่สุด
เขาจะไปไหน ก็ควงหรือพาไปด้วยเสมอ ตามใจตลอด
เธออยากได้อะไร เขาหาให้ทุกอย่าง เพราะเขารักมาก
ถ้าเปรียบแล้วก็คงไม่ต่างจากกิ๊กสาวที่รูปร่างหน้าตาสวย หุ่นยังดูดี
อยู่

ภรรยาคนที่ 2
สวยงามรองลงมา

เขารักมากรองจากภรรยาคนที่ 1
เขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อภรรยาคนนี้เกือบ
จะเท่าภรรยาคนที่ 1 ก็ว่าได้ และจะไปหาภรรยาคนนี้เสมอ
ถ้าเปรียบแล้วก็คงไม่ต่างจากภรรยาน้อย

ภรรยาคนที่ 3
สวยงามรองลงมา

เขารัก ดูแลเอาใจใส่พอสมควร แวะไปหาบาง
เป็นครั้งคราว ถ้าเปรียบแล้ว คงไม่ต่างจากภรรยารอง และ

ภรรยาคนที่ 4
หุ่นก็ไม่งาม อุ้ยอ้าย อ้วนมาก

ดังที่เขาหยอกเล่นกันว่า “อึ่งยืน”
เพราะอายุมากแล้ว เขาไม่เคยสนใจ ไม่เคยดูแลเอาใจใส่
ไม่เคยไปหาไม่คิดถึงเลย ถ้าเปรียบแล้วก็คงเป็นดังเช่นภรรยาหลวง
(เอาไว้บนหิ้ง)


ต่อมาชายคนนี้ได้รับเคราะห์ร้ายอะไรก็ไม่รู้ ไปทำ
ความผิดอาญามีโทษร้ายแรงสถานหนักจนต้อง
ถูกลงโทษประหารชีวิต

ก่อนที่เขาจะถูกประหารชีวิต ผู้คุมก็บอกว่า มีใครจะสั่งเสียไหม ?

เขาก็บอกกับผู้คุมว่า เขาอยากขอกลับบ้านเพื่อไป
อำลาภรรยาสุดที่รักก่อน เพราะเป็นห่วงมาก

ผู้คุมก็เห็นใจจึงอนุญาต

เมื่อเขากลับมาถึงบ้านเขาก็รีบตรงไปหาภรรยาคนที่ 1
เล่าเหตุการณ์ต่างๆ ให้ฟังและถามภรรยาคนที่ 1 ว่า

"ถ้าพี่ตาย น้องจะทำอย่างไร ? "

ภรรยาคนที่ 1 ก็ตอบด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่า

"ถ้าพี่ตาย เราก็คงจบกัน”

คำตอบที่ได้รับเหมือนสายฟ้าที่ผ่าเปรี้ยง !! ลงมาที่เขาอย่างจัง
เขารู้สึกเจ็บปวดและเสียใจเป็นอย่างยิ่ง เขานึกเสียดายว่า
เขาได้ทุ่มเทความรักให้กับภรรยาคนนี้มาก แต่กลับได้รับ
คำตอบที่ไม่คาดฝัน

เขาคิดในใจว่า เราไม่น่าทุ่มเทความรักให้กับภรรยาคนนี้เลย

จากนั้นเขาก็ไปหาภรรยาคนที่ 2 ด้วยอาการเศร้าโศก
เล่าเรื่องราวต่างๆ ให้ภรรยาคนที่สองฟังและถามคำถามเดิม
กับภรรยาคนที่ 2 ว่า

"ถ้าพี่ตาย น้องจะทำอย่างไร ? "

ภรรยาคนที่ 2 ก็ตอบอย่างหน้าตาเฉยว่า

"ถ้าพี่ตาย น้องก็ จะมีใหม่ "

เหมือนสายฟ้า ผ่าลงมาซ้ำที่เขาอย่างจัง
เขารู้สึกเสียใจมาก และนึกเสียดายว่า
ที่ผ่านมาเขาไม่น่าทุ่มเทความรักให้กับภรรยาคนนี้เลย

เขาเดินคอตกมาหาภรรยาคนที่ 3 เล่าเรื่องราวต่าง ๆ
ให้ภรรยาคนที่ 3 ฟัง และก็ถามภรรยาคนที่ 3 ด้วยคำถามเดิมว่า

"ถ้าพี่ตาย น้องจะทำอย่างไร ?"

ภรรยาคนที่ 3 ก็ตอบว่า

"ถ้าพี่ตาย น้องจะไปส่ง"


พอได้ฟังภรรยาคนที่ 3 พูด เขารู้สึกคลาย
ความเศร้าโศกลงไปได้บ้าง เขาคิดว่าอย่างน้อย
ก็ยังมีภรรยาที่ยังจริงใจกับเขาอยู่

ก่อนกลับไปรับโทษเขานึกได้ว่ายังมีภรรยาอีกคน
ซึ่งไม่เคยไปมาหาสู่เลย เขาจึงไปหาภรรยาคนที่ 4 และถามว่า

"ถ้าพี่ตาย น้องจะทำอย่างไร ?"

ภรรยาคนที่ 4 ก็ตอบ ว่า

"ถ้าพี่ตาย น้องจะตายตาม"

พอเขาได้ฟังภรรยาคนที่ 4 พูด แทนที่เขาจะดีใจ
เขากลับนึกเสียใจหนักขึ้นไปอีก เพราะก่อนหน้านี้
เขาไม่เคยเห็นภรรยาคนนี้อยู่ในสายตาเลย...มันสายเกินไปเสียแล้ว
ช่วงที่เขามีชีวิตอยู่ เขาไม่เคยเห็นคุณค่าของภรรยาคนนี้
แถมยังเคยกล่าวคำที่กระทบจิตใจด้วยว่าเป็นคนแก่
(ซึ่งความจริงคนเรามีสิทธิที่จะแก่ไปตามอายุสังขารและวัย
ไม่มีใครหลุดพ้นได้)
แต่ภรรยาคนนี้ไม่คิดที่จะทิ้งเขา จะติดตามเขาไปอยู่ด้วย
แล้วชายคนนี้ก็กลับไปรับโทษประหารและเมื่อเขาตาย
ภรรยาคน ที่ 4 ก็ตายตามไปด้วย

การพิจารณาตาม
หลักสัจธรรมแห่งรัก

“ที่ใดมีรัก ที่นั้นมีทุกข์”

คือทุกข์จาก
การพลัดพรากจากคนที่รัก
เป็นธรรมดาของโลก
ทีนี้เรามานึกตรองตามหลักธรรมดูบ้าง จะได้ไม่เป็นทุกข์
เพราะเมื่อเราอยากมีรัก ก็พร้อมที่จะเผชิญกับทุกข์นั้นเอง..........
พร้อมหาแนวทาง
ในการแก้ปัญหาที่เกิดจากรัก

ภรรยาคน ที่ 1
เปรียบเสมือน
"ร่างกายของเรา"

ทำไมละ?

เพราะช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ เราจะบำรุงบำเรอร่างกาย
ด้วยสิ่งของทุกอย่าง อยากได้อะไรก็หามาให้ แต่พอเราตาย
มันกลับไม่ไปกับเรา เมื่อเราตายร่างกายมันก็มีค่าเท่ากับ
ท่อนไม้ท่อนหนึ่งเท่านั้นเอง

ภรรยาคน ที่ 2
เปรียบเสมือน
"ทรัพย์สมบัติของเรา"

ทำไมละ ?

เพราะเมื่อเวลาเรายัง
มีชีวิตอยู่ เราจะทำทุกอย่าง
เพื่อให้ได้มันมา แต่
พอเราตาย มัน
กลับไม่ไปกับเรา
แต่ไปเป็นของคนอื่น

ภรรยาคนที่ 3
เปรียบเสมือน
"พ่อแม่ ลูกเมีย
ญาติ พี่ น้อง"

ทำไมละ ?

เพราะเวลาเราตาย
เขาจะจัดการปลงศพให้เรา ทำบุญกรวดน้ำ
อุทิศส่วนกุศลไปให้เรา แปลว่า เขาแค่ไปส่งเราเท่านั้น ส่วน

ภรรยา คนที่ 4
เปรียบเสมือนบุญและบาป

ทำไมละ ?

เพราะเมื่อเราตายไป เราไม่สามารถนำอะไรไปได้
มีเพียงแค่บุญและบาปเท่านั้นที่จะติดตามดวง
วิญญาณเราไป ทำดี ไปสู่สุคติ (สวรรค์) ทำชั่ว
ก็ไปสู่ทุคติ (นรก)

หากคุณถูกพันธนาการด้วยความรัก
คุณจะเป็นนักโทษที่มีความสุขมากที่สุด
ถ้าคุณเข้าใจในความรักของภรรยาแต่ละคน
เป็นอย่างดี ............

ไม่ต้องไปน้อยอกน้อยใจ
เพราะรัก ต้องเข้าใจในรัก

นอกจากนี้ เราอาจ
จะนำคำกลอนมาท่องบ่น
พิจารณาดู

จะหักอื่น ฝืนหัก ก็จักได้
หักอาลัยไม่หลุด สุดจะหัก
สารพัดทุกอย่างตัดขาดประหลาดนัก
แต่ตัดรัก ตัดไม่ขาดประหลาดใจ

คือน้ำผึ้ง คือน้ำตาล คือยาพิษ
คือหยดน้ำอมฤตอันชุ่มชื่น
คือร้อนรุม คือไฟสุมในดวงจิต
คือความสุข สดชื่นสมหวังนี้แหละรัก


รู้จักเธอ เท่าที่เธอ ให้รู้จัก
ขอรักเธอ เท่าที่ใจจะกล้าหาญ
มอบแด่เธอ เท่าที่มีในวิญญาณ
ตราบชั่วกาล ชีวิตนี้ มีเพื่อเธอ.....

https://goo.gl/dEjT7W
https://goo.gl/awnX5d
https://goo.gl/kWhvZe
รักฉันนั้นเพื่อเธอ
ไทย
https://youtu.be/MOe5zk4DOUo
https://youtu.be/_Ulu2qAVxMs
https://youtu.be/cPSC_fx6pic
https://youtu.be/XNwMLQHmtis

จีน
https://youtu.be/PVXbS0D-dME

เกาหลี
https://youtu.be/R4WYSQuhIVE

ญี่ปุ่น
https://youtu.be/IzqHzKJ2020
https://youtu.be/nV_E4IIsTHw
---------------
เนื้อเพลง รักฉันนั้นเพื่อเธอ - พิ้งค์ แพนเตอร์
เพลง : รักฉันนั้นเพื่อเธอ
ศิลปิน : พิ้งค์ แพนเตอร์
เนื้อเพลง รักฉันนั้นเพื่อเธอ ฃ
พิ้งค์ แพนเตอร์
เพลง : รักฉันนั้นเพื่อเธอ
ศิลปิน : พิ้งค์ แพนเตอร์

ถึง จะแสนไกล
ไกลถึงใต้หล้า
สุดขอบฟ้า แสนไกล….
ไกล เพียงดวงดาว
ฉันหรืออาทร
แม้จะร้อน ดังตะวัน
กำ ลังใจ ฉันยังคงมั่น
ใจฉันไม่เคยหวั่นต่อขวากหนาม
ขอให้เธอรักฉัน เต็มดวงใจ
ถึงจะทุกข์เท่าไหร่จะสู้ทน
ดุจดังขุนเขา
หรือจะไปสน
ต่อลมฝน ฟ้าดิน

ถึง จะแสนนาน
นานนับแรมปี
แต่ฉันนี้ เฝ้าคอย…..
คอยวันคืนมา มาเป็นคู่ใจ
เก็บรักไว้คงมั่น
กาล... เวลา
หรือจะมาเกี่ยว
ใจฉันยังเด็ดเดี่ยวอยู่เสมอ....
ฉันยังซึ้งถึงวัน
ที่เธอกับฉัน พร่ำรัก
รำพันเพียงเราสอง….
รักที่แสนหวาน….
รักที่แสนหวาน
รักฉันนั้น เพื่อเธอ

ถึง จะแสนนาน
นาน นับแรมปี
แต่ฉันนี้ เฝ้าคอย
คอยวันคืนมา มาเป็นคู่ใจ
เก็บรักไว้คงมั่น
กาล เวลา
หรือจะมาเกี่ยว
ใจฉันยังเด็ดเดี่ยวอยู่เสมอ
ฉัน ยังซึ้งถึงวัน
ที่เธอกับฉัน พร่ำรัก
รำพันเพียงเราสอง..
รักที่แสนหวาน
รักที่แสนหวาน
รักฉันนั้น เพื่อเธอ

ที่มา
https://youtu.be/MOe5zk4DOUo
https://xn--72c9bva0i.meemodel.com/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความทางวิชาการถวิล อรัญเวศความเห็น (0)