20/12/49

Untitled-Scanned68.jpg ++พ่อ.jpg++212.jpg++
                                     

 ขอสดุดีพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย -- วันนี้ผมจะทำความดีโดยการใช้เงินอย่างประหยัด

- เข้างานเวลา 7.40น.

- วันนี้ผมนั่งทำ Portfollio เพื่อรวบรวมผลงานและใช้ในการประเมินตอนฝึกประสบการณ์เสร็จ

- กลับ17.30น.

*รักษาความดี ดั่งเกลือรักษาความเค็ม OK

 

affa.gif [email protected]  /SRU15*