ตัวชี้วัดสังคมแห่งการเรียนรู้มีอะไรบ้าง

ตัวชี้วัดสังคมแห่งการเรียนรู้

            ท่านผู้อ่านคิดอย่างไรกับคำว่า “สังคมแห่งการเรียนรู้” ก่อนหาคำตอบ คำดังกล่าวควรวิเคราะห์คำที่มาเกี่ยวกันออกเป็น  3  ประการ  1.  คำว่า “สังคม” ซึ่งประกอบกันขึ้นจากหลายครอบครัวหลายชุมชนมาเป็นสังคม  2. “การเรียนรู้” มนุษย์สามารถเรียนรู้จากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในมากระทบกันเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ขึ้น ทั้งการเรียนรู้ทางบวกและการเรียนรู้ทางลบ  3. การจัดการความรู้ คำนี้คือ คำสำคัญที่เป็นตัวประกอบให้เกิดการเรียนรู้ทางบวกเกิดขึ้นในสังคม 
                                    วันนี้อยากคุยเจาะลึกซึงพฤติกรรมหรือตัวชี้วัดอะไรที่บ่งบอกว่าสังคมตรงนั้นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เกิดขึ้นแล้ว ประเด็นนี้ยังหาคำตอบไม่ถูกใจแต่จากประสบการณ์ที่พอรับรู้ทราบมาบ้าง อาทิ
                                  กรณีตัวอย่างของประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ มีเจ้าหน้าที่ของหลายหน่วยงานตรงกันว่าดูจากพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนของประชาชน
                                   กรณีตัวอย่างของประเทศญี่ปุ่น ดูจากพฤติกรรมพื้นฐานในการดำรงชีวิต ไม่ว่าอยู่ที่ใดจะต้องอ่านหนังสือ หรือมีอุปกรณ์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ มาฝึกสมองหรือการคิดตลอดเวลา ฯลฯ
                                    หากวิเคราะห์พื้นฐานดังกล่าว พบว่าปัจจัยที่บ่งบอกถึงความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้น่าจะเป็น (1)  บรรยากาศการเรียนรู้  (2)  อุปกรณ์การเรียนรู้พื้นฐานมีเพียงพอและมีโอกาสทุกคน  (3)  มีผู้นำหรือผู้ประสานการจัดการองค์ความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญ  (4)  การสัมผัสกับกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  (5)  พฤติกรรมที่เกิดจากภายในที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  (6)  มีนิสัยรักการอ่าน  

                                    ท่านคิดว่าจะมีปัจจัยอื่นที่บ่งบอกถึงการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อีกไหมคะ  ต่างคน ต่างประสบการณ์และต่างมุมมอง ดิฉันขอความรู้หน่อยคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ความเห็น (7)

JJ
IP: xxx.28.118.100
เขียนเมื่อ 

 เรียนท่าน ผอ.ที่นับ ถือ

 ผมเรียนเสนอครับ การสร้างองค์กร แห่งการเรียนรู้ น่าจะมีการ สร้างค่านิยม หรือ วัฒนธรรมใหม่ในการ ทำงานร่วมกัน และ น่าจะมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงานร่วมกัน

 ถ้าเราเริ่มในงานที่พวกเรารับผิดชอบกันก่อนอาจเกิดประสบการณ์ นำไปใช้ในการศึกษาของ " กศน " ได้ครับ

 ยินดีร่วมกันพัฒนาครับ

JJ

ฐิติพร
IP: xxx.28.103.12
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านผอ.ที่นับถือ

ขอนำเรียนท่านว่าปัจจัยที่บ่งบอกสังคมแห่งการเรียนรู้ตามที่ดิฉันคิดได้  คือการที่บุคคลนั้นเป็นมนุษย์นักสื่อสาร เพราะการสื่อสารก่อให้เกิดการเข้าถึงของข้อมูล  เกิดการรับรู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่าง ๆ  ซึ่งการสื่อสารสามารถแบ่งได้หลายระดับ  ตั้งแต่การสื่อสารระหว่างบุคคล  การสื่อสารกลุ่มเล็ก   การสื่อสารกลุ่มใหญ่  การสื่อสารภายในองค์กร  หรือแม้กระทั้งการสื่อสารมวลชน  เหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดมิติแห่งการเรียนรู้ที่บุคคลสามารถจะเข้าถึง  เรียน  และ  รู้ไปพร้อมกับมันได้

 

jaw
IP: xxx.113.44.71
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านผอ.ที่เคารพทราบ

   ข้าพเจ้ามีประสพการการเรียนรู้ของคนกลุ่มหนึ่งคือผู้ต้องขังในเรือนจำ พวกนี้จะเป็นสังคมการเรียนรู้ที่หลากหลายอาจจะเป็นทั้งทางบวกและทางลบแต่เป็นสังคมการเรียนรู้ที่น่าศึกษา เพราะคนลุ่มนี้มีพฤติกรรมที่แตกต่างจากคนธรรมดา  เมื่อเข้าได้อยู่ร่วมกันได้เรียนรู้พฤติกรรมที่น่าคิด  ถ้าหากเราได้เก็บเป็นกรณีศึกษา จะช่วยให้การรู้เท่าทันการก่ออาชญากรรมหลายๆคดีแม้นนักจิตวิทยาก็สามารถนำไปแก้ไขปัญาสังคมได้เป็นอย่างดี นักกฏหมาย  และนักการศึกษาอย่างพวกเรา หรืออีกหลายๆอาชีพ นี้เป็นแนวคิดของคนที่มีประสพการณ์และอยากจะศึกษาและเก็บข้อมูลนำมาเขียนเป็นเรื่องสั้นขายด้วย

                                                    ขอแจมด้วยคน

                                                        ผู้มีความรู้น้อย

 

ไท
IP: xxx.156.127.234
เขียนเมื่อ 

เรียน   ท่านผอ.ที่เคารพ

           ผมได้อ่านและเข้ามาเป็นครั้งแรกขอเรียนว่าท่านผอ.เป็นผู้ที่มีความสามารถในเรื่องการ การจัดการความรู้จริงๆ และตอนนี้คงจะทำให้มีผู้สนใจเรื่องสังคมแห่งการเรียนรู้มากแน่นอน  ในความคิดเห็นของผมคิดว่า  "สังคมแห่งการรเรียนรู้"นั้นเกิดขึ้นนานแล้วในสังคมไทยและหากมีการสืบทอดและรักษาไว้  สังคมไทยนี้ก็น่าจะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ไม่แพ้ประเทศใดในโลก แต่ทั้งนี้ สังคมไทยเราเรานับวันจะเห็นแก่ตัวและจิตใจในการให้ข้อมูลแก่คนอื่นมีน้อยลง  หรือเรียกว่าการทานที่ประเสริฐสุดนั้นคือการให้ความรู้             

            ปัจจุบันสังคมเด็กไทยเรียกได้ว่าเป็นสังคมที่ไม่ชอบการศึกษาคนคว้าหาความรู้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเอง  นิยมแต่ประเภทสำเร็จรูปคอยรับป้อนอย่างเดียว  สำหรับสังคมชนบทหรือสังคมเมือง ในส่วนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  ประเมินค่า ข้อมูลและข่าวสารที่เรียนรู้มาเพื่อประยุกต์ใช้นำสู่การปฏิบัตินั้น นับว่ามีความสำคัญมากกว่าการรู้ข้อมูลมากๆ อีกครับ

                          ขอแสดงความนับถือ

                               ไทท 

gun
IP: xxx.170.209.207
เขียนเมื่อ 
เรียนท่าน ผอ.ที่เคารพ

สังคมแห่งการเรียนรู้นั้นเกิดขึ้นได้ทั้งในชุมชนและในเมือง แต่สภาวะแวดล้อมในชนบท มักจะสนใจในเรื่องปากท้องมากกว่าการเรียนรู้ในด้านอื่นๆ อย่างเช่นการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง

ขอแจมด้วยคน

ครับ สังคมแห่งการเรียนรู้ จะต้องมี

   (1)  บรรยากาศการเรียนรู้  (2)  อุปกรณ์การเรียนรู้พื้นฐานมีเพียงพอและมีโอกาสทุกคน  (3)  มีผู้นำหรือผู้ประสานการจัดการองค์ความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญ  (4)  การสัมผัสกับกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  (5)  พฤติกรรมที่เกิดจากภายในที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  (6)  มีนิสัยรักการอ่าน

แต่จะทำได้คงใช้เวลามากพอดู

มิ่งขวัญ คงเจริญ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าการก้าวสู่การสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ให้ได้ควรมีปัจจัยที่สำคัญอไรบ้างค่ะ

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

6790

เขียน

10 Nov 2005 @ 11:05
()

แก้ไข

20 Jun 2012 @ 19:06
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก