ท่านผู้อ่านคิดอย่างไรกับคำว่า “สังคมแห่งการเรียนรู้” ก่อนหาคำตอบ คำดังกล่าวควรวิเคราะห์คำที่มาเกี่ยวกันออกเป็น  3  ประการ  1.  คำว่า “สังคม” ซึ่งประกอบกันขึ้นจากหลายครอบครัวหลายชุมชนมาเป็นสังคม  2. “การเรียนรู้” มนุษย์สามารถเรียนรู้จากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในมากระทบกันเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ขึ้น ทั้งการเรียนรู้ทางบวกและการเรียนรู้ทางลบ  3. การจัดการความรู้ คำนี้คือ คำสำคัญที่เป็นตัวประกอบให้เกิดการเรียนรู้ทางบวกเกิดขึ้นในสังคม 
                                    วันนี้อยากคุยเจาะลึกซึงพฤติกรรมหรือตัวชี้วัดอะไรที่บ่งบอกว่าสังคมตรงนั้นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เกิดขึ้นแล้ว ประเด็นนี้ยังหาคำตอบไม่ถูกใจแต่จากประสบการณ์ที่พอรับรู้ทราบมาบ้าง อาทิ
                                  กรณีตัวอย่างของประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ มีเจ้าหน้าที่ของหลายหน่วยงานตรงกันว่าดูจากพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนของประชาชน
                                   กรณีตัวอย่างของประเทศญี่ปุ่น ดูจากพฤติกรรมพื้นฐานในการดำรงชีวิต ไม่ว่าอยู่ที่ใดจะต้องอ่านหนังสือ หรือมีอุปกรณ์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ มาฝึกสมองหรือการคิดตลอดเวลา ฯลฯ
                                    หากวิเคราะห์พื้นฐานดังกล่าว พบว่าปัจจัยที่บ่งบอกถึงความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้น่าจะเป็น (1)  บรรยากาศการเรียนรู้  (2)  อุปกรณ์การเรียนรู้พื้นฐานมีเพียงพอและมีโอกาสทุกคน  (3)  มีผู้นำหรือผู้ประสานการจัดการองค์ความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญ  (4)  การสัมผัสกับกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  (5)  พฤติกรรมที่เกิดจากภายในที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  (6)  มีนิสัยรักการอ่าน  

                                    ท่านคิดว่าจะมีปัจจัยอื่นที่บ่งบอกถึงการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อีกไหมคะ  ต่างคน ต่างประสบการณ์และต่างมุมมอง ดิฉันขอความรู้หน่อยคะ