"บุคคลเมื่อประสบอารมณ์หรือมีการรับรู้จากสิ่งเร้า(กิเลส)ภายนอก แม้เป็นของอย่างเดียวกันแต่การมองเห็นและความรู้สึกนึกคิด(ปรุงแต่ง)กันไปคนละอย่างตามจิตใจ"

........จากคำกล่าวข้างต้นทำให้เรามองเห็นลักษณะของการมองเห็นและความรู้สึกนึกคิดเป็น 2 ลักษณะ คือ ถ้าเป็นในทางที่ดีงามเรียกว่า "กุศล" ในทางตรงกันข้ามที่ไม่ดีไม่งาม ไร้ประโยชน์ ให้โทษ อิจฉาริษยา เรียกว่า "อกุศล"  เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วการใช้ความคิดในทางที่ดี สร้างสรรค์ เริ่มต้นนำความคิดสู่ความเป็นกุศล นำความคิดไปสู่สิ่งที่ดีงาม จะทำให้ความคิดเปิดกว้างมากขึ้น สามารถนำความคิดนี้ไปปรับประยุกต์ใช้กับกิจการงานใดๆ ทั้งหลายย่อมจะใช้ได้ดีขึ้น เพียงแต่ระวังและสกัดความคิดที่เป็น "อกุศล" ออกไปเท่านั้น "หลุมดำทางความคิด" ก็จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับ

 

วิชิต ชาวะหา
๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๙