เล่าเรื่องเมืองเขมร 1

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


    เมื่อวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน  2562 เวลาบ่ายโมงเศษเราโดยสารรถบัส ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ถิ่นเมืองสงขลาเพื่อเดินทางไปศึกษาภาคสนามศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศ  : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา เราผ่านเมืองหาดใหญ่เข้าเขตเมืองพัทลุงผ่านเขตเมืองนครศรีธรรมราชผ่านเมืองสุราษฎร์ธานีผ่านเมืองชุมพรผ่านเมืองประจวบพวกเราแวะเข้าปั้มน้ำมันเพื่อพักเข้าห้องสุขาน้อยมาก


        พอเข้าใกล้เที่ยงคืนเราเริ่มพักนอนกันบนรถไปรู้สึกตัวก็รุ่งสางแถวเมืองสระแก้วเราแวะเข้าปั้มน้ำมันเพื่อล้างหน้าเข้าห้องสุขาทำภารกิจเสร็จแล้วเราเดินทางต่อไปที่ ปราสาทสด๊กก๊อกธมเพื่อศึกษาวัฒนธรรมโบราณและความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ 

        ภายในบริเวณที่ตั้งของปราสาทนั้นมีต้นไม้ร่มรื่นสังเกตุเห็นกระรอกขาวหลายตัว  ภาษาลาวเรียกว่า กะฮอกด่อน  แง่คิด คงเป็นคนโบราณถือศีลกินเจตายไปมาเกิดเป็นกระรอกขาว  เหมือนตำนานท้าวผาแดงนางไอ่จะมีกระรอกเผือกหรือคล้ายกับตำนานนางนกกระยางขาวหลังจากนั้นเราเข้าที่พักอยู่ในเขตเมืองอรัญประเทศ  ช่วงบ่ายวันนั้นเราไปชมตลาดโรงเกลือจนถึงเย็นจึงกลับที่พักเพื่อหลับเอาแรงกาย


        เมื่อวันที่  23  เดือนพฤศจิกายน  2562  เวลาเช้าเราเดินทางไปด่านไทย-เขมรพอผ่านด่านไทยไปแล้วเข้าเขตกัมพูชาที่ฝั่งปอยเป็ดมีรถบัสมารอรับเราโดยไกด์ชื่อว่าคุณสุที คีน  ( Sothy  Keen  )  กล่าวทำนองว่า ขอต้อนรับพวกเราเข้าสู่ประเทศกัมพูชา จากด่านปอยเป็ดถึงเมืองเสียมเรียบระยะทาง 150 กิโล  รถวิ่งไม่เกิน  80 ก.ม. ต่อ ช.ม. ในภาษาไทยมีภาษาขะแม 75 % ภาษาขะแม มีพยัญชนะ  33 ตัว  มีสระแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มสระ  ออ  และกลุ่มสระ  โอ   การขับรถทางขวาเหมือน ลาว  เวียดนาม  เพราะได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศส  ที่ปกครองประเทศขะแมอยู่  90 ปี  คนที่นี่เรียกว่า  คนขะแม  ในปัจจุบันคนทำการเกษตร 40 % ประเทศนี้บริหารมีอำนาจเต็มคือนายกรัฐมนตรี  ที่นี่มีคน 16 ล้านคน  คนนับถือพุทธเถรวาท  93 % คนนับถืออิสลาม  5 %  และคนนับถือคริสต์  1 % และอื่น  1%


        มองแง่ประวัติศาสตร์  คนขะแมหรือ ขอม  ได้รับวัฒนธรรมมาจากอียิปต์  อาณาจักรบาบิโลนก่อนได้รับอิทธิพลจากอินเดีย  จีน  เริ่มต้นจากอาณาจักรฟูนัน ใน ศว. 1 – 6 ต่อด้วยอาณาจักรเจนละมีเมืองหลวงชื่อ อิสานปุระ  ต่อมาพวกชวารุกรานทำให้เจนละแยกเป็นสองส่วนคือสมัยสุริยวงศ์และจันทรวงศ์  จนมาถึงสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ได้รวมเป็น 1 เดียวด้วยการสร้างเมืองพระนครคือตรงเมืองเสียมเรียบ  สมัยนี้มีการสร้างเมืองบนภูเขาพนมกุเลน แง่ศิลปะกรรมดูได้จากปราสาทบันทายสีที่นับถือพระศิวะ  พระวิษณุ ( นารายณ์ ) มีเทพเจ้า  108 องค์  โดยสร้างรูปไว้ที่ปราสาทนครวัดที่ใช้เวลาในการสร้าง 14 ปี


        ในปี  ศว. 19  เป็นยุคที่ฝรั่งเศสกับอังกฤษช่วงชิงดินแดน  ปี  1953  ฝรั่งเศสให้เอกราชแก่ประเทศขะแม โดยปกครองประเทศนี้ปี 1863  ในปี  1904-07  ได้กำหนดเขตแดนโดยรอบประเทศขะแม  เส้นทางผ่านมาจากด่านปอยเป็ดจะผ่านเมืองศรีโสภณ ( มนตรีมันเจย ) 


        ยุคขอมเรืองอำนาจมีสัญลักษณ์กว้างไกลเช่น ปราสาทเมืองสิงห์อยู่ในสมัยบายน  ในปี 1460  ประเทศขะแมอยู่ใต้การปกครองพวกจามในเวียดนามอยู่ถึง 4 ปี  แง่คิดผู้นำทางแถบเอเชียเราชอบปกครองตามอารมณ์นี้คือจุดอ่อน  โดยไม่ปกครองตามกฎหมาย  ที่ขะแมนี้มีชนกลุ่มน้อย  24 ภาษา  การสร้างปราสาทจะอยู่รอบ ๆ เนินเขาสูงไม่ไกลจากเมืองเสียบเรียบนั้น  สมัยพระเจ้าสุริยชัยวรมันที่ 2 ซึ่งเกิดแถวเมืองโคราชนั้น  พระองค์นำการสร้างปราสาทอยู่บนฐานแนวคิดว่าสร้างเพื่อได้น้ำ  สร้างเพื่อบูชาบรรพบุรุษ  และสร้างเพื่ออำนาจ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)