การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม (2/ต.ค/2562)

สวัสดีคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมรวมทั้งผู้อ่านทุก

ท่านกระผมนาย ณัฐนนท์ แสงชโรทัย รหัสนักศึกษา 594305013 หมู่เรียน 59/41 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนหน่วยฝึกที่11สำนักงานศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นวันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยมีราย ละเอียดดังนี้

เช้าวันนี้เวลา08.00- 09.00น. เดินทางจากหอพักไปยังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่1 ตำบลคลองโยงอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม

ในวันนี้เป็นวันจำทำโครงการสืบสานปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นพวงมโหตรตำบลคลองโยงอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโครงการคู่ที่4

เวลาประมาณ09.00 - 10.30น. รับลงทะเบียนชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการสืบสานปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นพวงมโหตรตำบลคลองโยงอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม

เวลาประมาณ10.30น. - 11.30 น. มีการจัดประกวดพวงมโหตรโดยมีผู้ใหญ่บ้านคือนายพรภิรมณ์อ่อนสัมพันธ์และวิทยากรเป็นผู้ตัดสิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)