อย่าไปนึกว่า การใช้ Blog "เป็นแค่"

  • สร้างผลงานทางวิชาการ  เพราะ คนตรวจประเมิน KPI  บอกว่า จะนับ จำนวน ความรู้ ที่โพสต์
  •  ให้ใครๆรู้ว่าเราทันสมัยใช้ blog เป็น
  • จดบันทึก  เป็น Diary  ระบาย  บ่นๆ  กันลืม
  • รู้สึกว่า มี คนแบบเดียวกับเรา อยู่ในโลกนี้

 

แต่ "ยังมี" พลังของการ เล่าเรื่อง (Story telling)  และ    ผลพลอยได้จากการใช้ blog   ที่สำคัญ  คือ  อยู่ที่ 

  •  ก่อให้เกิด Connection or Network capital    ทุนทางสังคม  และ  
  • ก่อให้เกิด Collaboration capital ทุนทางใจ

ซึ่งจะนำไป สู่ Intellectual capital  ทุนทางปัญญา ได้ในที่สุด