Acceptance test

ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ ก่อน..การใช้งานจริงทำครั้งแรก เพื่อเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐาน ต่อมา ควร.... ทำเป็นประจำ

ตลอดสัปดาห์นี้
ทำสิ่งดีๆ เดินตามรอยเท้าพ่อมอบสาระความรู้...สู่ชุมชนรังสี

นิยาม คำศัพท์ ทางรังสี วันละ คำ นำไปใช้ นำไปปฏิบัติ เพื่อสร้างโอกาสพัฒนาในหน่วย
งาน เพื่อเกิดประโยชน์กับผู้รับบริการ ครับ

ขอเสนอ คำว่า...

Acceptance test

หมายถึง วิธีการตรวจสอบ หรือ การประเมินเพื่อการยอมรับ 


ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ ก่อน..การใช้งานจริงทำครั้งแรก เพื่อเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐาน

ต่อมา ควร.... ทำเป็นประจำ บางหัวข้อ ทำทุกวัน เช่น การตรวจเบื้องต้นด้วยสายตา จับ คลำ เคาะ การฟัง หรือ การทำความสะอาดอุปกรณ์
บางหัวข้อ ทำตามระยะเวลาที่กำหนด 3-6 เดือน หรือ 1 ปี เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การทำความสะอาด(เต็มรูปแบบ)
ทำแล้ว บันทึกข้อมูลเปรียบเทียบ ผลการเปลี่ยนแปลง ก่อน-หลัง ครั้งก่อน-ครั้งนี้แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์เผยแพร่ รายงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมงาน

ใช้ความรู้จาก Acceptance test ให้มาสู่ Quality control


โอกาสพัฒนา มีทุกวันเชิญชวน ร่วมสร้างสิ่งดี เดินตามรอยเท้าพ่อ ครับ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิยามและคำศัพท์ทางรังสีวิทยาและรังสีเทคนิคความเห็น (0)