Happy WorkPlace (3)

จ๊ะจ๋า
บริษัท มีนโยบายในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ในเรื่องของสุขภาพ (โรคเอดส์) และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

(3) บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด 

จุดเด่นของบริษัทคือ  นโยบาย และ แกนนำ

  • นโยบาย

          บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด มีนโยบายในเรื่องของการเสริมสร้าง สุขภาพและใส่ใจในความเป็นอยู่ของพนักงาน เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ข่ายประเทศสหรัฐอเมริกา  คือ นโยบายด้าน Health and Wellness    ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมในด้านการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการทำงาน  ให้การศึกษาอบรมพนักงานเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ ซึ่งรวมถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  การออกกำลังกาย  และความปลอดภัยในการทำงาน    ดังนั้นเมื่อ สสส. และ สคส. มีโครงการในการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานประกอบการอุตสาหกรรม  บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมโครงการเพื่อจะได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางที่สอดคล้องกับ สสส. และ สคส. เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาพนักงาน ครอบครัว และบุคคลในชุมชน  ซึ่งบริษัท มีนโยบายในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ในเรื่องของสุขภาพ (โรคเอดส์) และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

         ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพพนักงาน  จึงได้บรรจุไว้ในแผนงานของการอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำปี  เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งขอความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานราชการในจังหวัด เช่น สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สำนักงานประกันสังคม  สำนักสาธารณสุข  สำนักงานบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

  • แกนนำ

ในการดำเนินกิจกรรมด้านการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานประกอบการอุตสาหกรรม    บริษัทฯ ได้เน้นในเรื่องของแกนนำ โดยให้พนักงานได้มีโอกาสฝึกอบรมและนำไปขยายยังผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน สมาชิกในครอบครัว    โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วในรอบปีที่ผ่านมาคือ

         1. การอบรมอาสาสมัครที่ปรึกษาโรคเอสด์ในสถานประกอบการ ซึ่งบริษัทฯ  มีนโยบายการจัดการด้านโรคเอดส์ในสถานประกอบการ  ดังนั้น จึงได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับพนักงาน     ขณะเดียวกันก็รับสมัครอาสาสมัครที่ปรึกษาโรคเอดส์ (Peer counselor) เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่เพื่อนร่วมงานและบุคคลที่รู้จักได้ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากเอดส์ และการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ  ปัจจุบันอาสาสมัครดังกล่าวนี้ได้นำข้อมูลต่างๆ  ไปเผยแพร่สมเจตนารมณ์

        2.  การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด   บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ คือ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด  จัดนิทรรศการอันตรายของยาเสพติด การป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด  ด้วยการส่งเสริมการออกกำลังกาย การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  การสุ่มตรวจสารเสพติด  การตรวจสุขภาพและสมรรถภาพของร่างกาย   รวมทั้งการจัดพนักงานไปเยี่ยมสถานบำบัดยาเสพติด   โดยมีเป้าหมายให้กลุ่มพนักงานที่ได้รับการอบรมเหล่านี้ นำไปเผยแพร่ไปยังบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยรุ่น  บุตรหลาน  คนรู้จักและบุคคลในชุมชน

        3. การให้ความรู้ด้านโภชนาการ   บริษัทฯ  จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ  เพื่อให้พนักงานได้เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  พร้อมทั้งจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์ ประเภทต่างๆ   รวมทั้งการทดสอบสมรรถภาพ   ทำให้พนักงานรับความรู้และสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับบุคคลใกล้ชิดได้

        4. การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ  โครงการนี้ได้รับสนับสนุนจาก สสส.   ซึ่งบริษัทฯ  เน้นการอบรมพนักงานและให้พนักงานสามารถนำไปปฏิบัติพร้อมทั้งเผยแพร่ให้กับบุคคลใกล้ชิด  โดยจัดทำอุปกรณ์และสื่อเพื่อให้พนักงานได้รับความรู้และสามารถนำไปเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         5.  การออกกำลังกายด้วยการลีลาศ    บริษัทฯ  ส่งเสริมให้พนักงานไปร่วมโครงการออกกำลังกายด้วยลีลาศที่จัดโดยชมรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ จังหวัดลำพูน  ซึ่งโครงการนี้ได้รับสนับสนุนจาก สสส. และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  บริษัทฯ ได้จัดสถานที่และเวลาให้พนักงานที่ไปร่วมโครงการนำมาขยายผลในโรงงาน  และได้รับความสนใจจากพนักงานอย่างมาก

         6. โครงการพนักงานปลอดภัยด้วยวินัยจราจรและเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย   พนักงานส่วนใหญ่ในโรงงานได้รับการอบรมในเรื่องเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย  โดยเน้นถึงจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัย  การนำไปปฏิบัติและให้คนใกล้ชิดปฏิบัติ  

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

ที่อยู่ 99/9 หมู่ 11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จ.ลำพูน 51150

ผู้เข้าร่วม 1. คุณจันทนี เทียนวิจิตร  

           2. คุณชุลีกร สินคณารักษ์

เบอร์ติดต่อ 0-5355-2244

http://www.pepsithai.com/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM creative

คำสำคัญ (Tags)#สคส.#สสส.#เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้#happy_workplace

หมายเลขบันทึก: 66935, เขียน: 13 Dec 2006 @ 13:45 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 11:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • ปัจจุบันบริษัทเอกชนมีกิจกรรมดีกับสังคมมากนะครับ
  • ขอบคุณมากครับ
เขียนเมื่อ 

ยังมีต่ออีกหลายตอนคะ และเก็บตกจากเวทีนวัตกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานประกอบการอุตสาหกรรม  ที่พึ่งผ่านพ้นไปเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 49 ...ต้องติดตามคะ

  • บริษัทเป็ปซี่ โคล่า ประกาศความรับผิดชอบต่อสังคมน่าเป็นแบบอย่าง ซึ่งเรื่อง CSR หรือ Corporate Social Responsibility กำลังเป็นที่น่าสนใจ ครับ
  • ขอบคุณ คุณจ๋ะจ๋า นะครับ