วันศุกร์ที่ 8 ธ.ค. 49 งานบริการสุขภาพจิต จัดทำโครงการ"หนุ่มสาววัยใสใส่ใจสุขภาพจิต ห่างไกลยาเสพติดและโรคเอดส์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในรร.ขยายโอกาสจาก 8 แห่งในออำเภอบ้านตาก ประมาณ 60 คน มีกิจกรรมที่ดูแล้วเข้าท่าเข้าทางดี ไม่ว่าจะเป็นคนเก่งหัวใจแกร่ง , เหตุไฉนใยวัยรุ่นต้องรู้,ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเอดส์/พิษภัยยาเสพติด ปิดท้าย ลับเฉพาะวัยรุ่น โครงการนี้จะสร้างกลุ่มแกนนำที่มีคุณภาพในสถานศึกษาของน้องๆต่อไป