เมื่อวานได้ท่องอินเตอร์เนตเกี่ยวกับธรรมะที่จะสอนใจ เลยได้มา 1 หัวข้อธรรม คือ เรื่องของบุญกิริยาวัตถุ 10 ประกอบไปด้วย

1. การให้ทาน

2. การรักษาศีล

3. การเจริญภาวนา

4. การอ่อนน้อมถ่มตน

5. การช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบ

6. การให้ผู้อื่นมาร่วมทำบุญกับเรา

7. การอนุโมทนาส่วนบุญ

8. การฟังธรรม

9. การแสดงธรรม

10. การทำความเห็นให้ถูกต้องเหมาะสม

สำหรับบุญจากการทำบุญนั้นมากน้อยเพียงใดมีเกณฑ์ 3 ประการคือ

1. ผู้รับต้องเป็นผู้มีศีล

2. วัตถุสิ่งของต้องบริสุทธิ์

3.ผู้ให้ต้องมีศีลธรรม มีเจตนาเป็นบุญกุศลในการทำ