นักวิชาการบ้านๆ ร่วมถอดบทเรียน 2 ค 2 อ

ในมุมมองของลูกบอกว่า เขาบอกว่ามีหน้าที่ในการศึกษาและช่วยเหลือครอบครัว และใช้พลังของครอบครัวเป็นแรงผลักในการเรียน นึกถึงและความเข้าใจของแม่ที่รอลูกกลับจากโรงเรียน

  เวทีถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัว ปี 2562 โรงเรียนครอบครัว  ของศูนย์เรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัว

ภาคใต้ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 22กันยายน 2562 ได้แบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม มีกลุ่ม 2 ค 2 อ (ครอบครัวอบอุ่น) กลุ่มผู้ผ่านการ

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัว และกลุ่มเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาครอบครัว และครูโรงเรียนบ้านเขาพระ อำเภอรัตภูมิ

จังหวัดสงขลา ซึ่งผู้เขียนได้ร่วมถอดบทเรียนในกลุ่ม ครอบครัวอบอุ่น กลุ่มเป้าหมายมีทั้งครอบครัวพี่น้องชาวพุทธ และครอบครัวพี่

น้องมุสลิม เป็นนครอบครัวใหญ่ที่มีทั้งพ่อแม่ลูกและปู่ย่ามาร่วมถอดบทเรียน และเป็นครอบครับที่ผ่านโครงการสัมพันธภาพ

ครอบครัวมาแล้วว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์ระดับหนึ่งในชุมชน   และถูกเลือกให้มาถอดบทเรียนร่วมกัน...

     ผู้เขียนทำหน้าที Facilitator และมีน้อง ปูเป้ มาช่วยทำหน้าที่Note Taker ได้ใช้วิชาฟา ที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์ เอก จตุพร วิ

ศิฎโชติอังกูร  บล็อกเกอร์ Gotokow  และวิชาการถอดบทเรียน จากอาจารย์ ศุภวัลย์ พลายน้อย จากการลักจำและเรียนรู้ผ่านเวที

ก็ได้ทำหน้าที่ให้ผู้ร่วมถอดบทเรียนได้ผ่อนคลาย โดยการใช้ภาษาถิ่นไทยใต้นำคุย ภายใต้โจทย์ ครอบครัวอบอุ่นตามความเข้าใจ

ต้องเป็นอย่างไรซึ่งทั้ง 4 ครอบครัวได้ให้ความหมายกันอย่างกว้างขวาง เช่นต้องเป็นครอบครัวที่มีความสุข มีอิสระตามขอบเขต 

มีความเข้าใจกัน ปรึกษาหารือกัน มีการปฎิบัติธรรมตามหลักศาสนาในการดำเนินชีวิต ซึ่งได้มีการสรุปคุณลักษณะของครอบครัว

อบอุ่นต้องมีอย่างน้อย 4 ดี 

มีอาชีพและมีเศรษฐกิจดี 

มีสังคมสิ่งแวดล้อมดี

มีการศึกษาดี และ

มีการปฎิบัติตามหลักธรรมและวิถีวัฒนธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี....

      .แล้วนำสู่การคุยต่อในโจทย์คำถามที่ 2 คือ ทำอย่างไรถึงจะให้ครอบครัวอบอุ่น (ภายใต้สิทธิและหน้าที่ของคนใน

ครอบครัว)ทางกลุ่มบอกว่า ต้องให้การศึกษา  ต้องสร้างวินัย  ต้องไว้วางใจ ต้องเป็นครูในทุกโอกาส ต้องพูดด้วยรักทักด้วยห่วงใย 

ต้องช่วยกันทำงานใช้เวลาว่างร่วมกัน ต้องรู้จักออมและรอคอย ต้องให้ความรัก ความเข้าใจ ต้องเป็นเพื่อนกับลูก และต้องใช้

กุศโลบายในการปรับเปลี่ยนนิสัยลูก 

  ในมุมมองของลูกบอกว่า เขาบอกว่ามีหน้าที่ในการศึกษาและช่วยเหลือครอบครัว และใช้พลังของครอบครัวเป็นแรงผลักในการ

เรียน นึกถึงและความเข้าใจของแม่ที่รอลูกกลับจากโรงเรียน 

    ข้อค้นพบจากเรื่องเล่าของปะชาย ครอบครัว สาดีนคือการใช้หลักธรรมของศาสนาที่ปฎิบัติให้เห็นให้ดูให้ทำจากรุ่นลูกสู่รุ่นหลานสร้างเกาะป้องกันทำให้ครอบครัวอบอุ่น  .......

ต่อประเด็นคำถามโจทย์ที่ 3 จะให้ภาคี เครือข่ายองค์กรและหน่วยงานหนุนเสริมหรือสนับสนุนอย่างไร  .... 

ในประเด็นนี้เขาบอกว่า อยากให้ท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณและจัดโครงการเกี่ยวครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

อยากให้ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จัดอบรมฝึกอาชีพอย่างต่อเนื่อง .......

    ข้อค้นพบจากเวทีคือคือการทำหน้าที่ของแต่ละคนในครอบครัว การใส่ใจต่อลูกหลาน การสร้างวินัย การสร้างความอดทนและ

รอคอย การปฎิบัติศาสนกิจ และการส่งเสริมทักษะของลูก.ซึ่งทางกลุ่มจะได้นำเสนอแลกเปลี่ยนกับกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3ต่อ

ไป...บ้านวอญ่า 22 กันยายน 2562


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (1)

เป็นกิจกรรมที่สร้างความมั่นคง อบอุ่นและพัฒนายกระดับสัวคม ทุกฝ่ายต้องสนับสนุนเป็นกำลังใจ