สังคมแห่งคนที่นับถือกันด้วยกระดาษ

"เงิน"

สังคมแห่งคนศรัทธากันด้วยกระดาษ

"ปริญญา"

สังคมแห่งคนที่นับถือกันด้วยกระดาษ

"ตราสาร เอกสารสิทธิ์"

สังคมแห่งคนที่ปกครองกันด้วยกระดาษ

"คำสั่ง ใบสั่ง"

 


สังคมกระดาษ ที่เติบโตอยู่บนพื้นฐานของกระดาษ ไม่มั่นคง

สังคมกระดาษ ที่เติบโตจนกลายเป็นเสือกระดาษ ไม่จีรังยั่งยืน

สังคมกระดาษ ที่เติบโตตามจุดประสงค์สูงสุดก็เพื่อกระดาษ

สังคมที่เปลี่ยนทรัพยากร (ดินน้ำป่า) สรรพสิ่งและ "สรรพทุน" (ขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม) ให้กลายเป็นกระดาษ

เป็นสังคมที่รอวันที่จะเปื่อยยุ่ย ผุพัง เผาไหม้ กร่อนไปตามฤดูกาล