ขั้นนำความรู้ไปใช้

          ๑.  ดำเนินการให้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกระดับและทุกกลุ่มเพื่อค้นหาผลสัมฤทธิ์

          ๒.  ดำเนินการให้จัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาการบริหารงานโดยกำหนดเป้าหมายความสำเร็จที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 - 3 เดือน

          ๓.  ดำเนินการให้จัดทำแฟ้มงานเพื่อการพัฒนา  มีการบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้  ทุกขั้นตอนการดำเนินงาน  รวมทั้งผลงานที่ปรากฏเชิงประจักษ์

          ๔.  ดำเนินการให้มีการตรวจสอบประเมินผลงานโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานเปรียบเทียบ  จากนั้นให้นำผลการประเมินมาพิจารณา  เพื่อยกย่องชมเชยให้รางวัล  แนะนำช่วยเหลือแก่ครูผู้สอนหรือกลุ่มพัฒนางานอื่นที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์  และนำการจัดการความรู้ที่สัมฤทธิ์ผลไปใช้พัฒนาการบริหารงานวิชาการ

          ๕.  ดำเนินการกำหนดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสร้างความรู้ขึ้นใช้งานตลอดเวลา