ชีวิตที่พอเพียง 3485. ระบบ ววน. เพื่อใช้ประโยชน์กัญชา


ค่ำวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผมไปร่วมประชุมแบบ dinner meeting   จัดโดย สอวช. เพื่อหารือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากกัญชา 

กล่าวใหม่ว่า เป้าหมายคือหาทางสร้างระบบวิทยาศาสร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนให้ธุรกิจและการใช้กัญชาก่อประโยชน์มากที่สุด ก่อโทษน้อยที่สุด ต่อสังคมไทย

เภสัชกรสุภาพร ปิติพร เจ้าแม่สมุนไพรอภัยภูเบศร์ เสนอว่า เวลานี้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับกัญชามากมายในโลก   เราควรมุ่งค้นเอามาใช้   ควรเน้นการวิจัยปลายทาง คือ พัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง เหมาะต่อการใช้ประโยชน์เฉพาะด้าน    รวมทั้งวิจัยทางคลินิกเพื่อให้เกิดการใช้อย่างปลอดภัย และได้รับประโยชน์แท้จริง

นพ. สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เพิ่งกลับจากสิงคโปร์ เข้าร่วมประชุมผ่าน teleconference   แต่ก็ได้ให้ความเห็นต่อทีมเลขานุการล่วงหน้า    ว่าควรพิจารณา “กัญชา” แบบแยกแยะ   โดยใช้ฤทธิ์เมา (มี THC สูง) เป็นเกณฑ์แยก    คือพันธุ์ที่ไม่เมา (THC ต่ำ  CBD สูง) อนุญาตให้ปลูกครัวเรือนละ ๖ ต้น  สำหรับใช้เป็นสมุนไพร    ควบคุมในฐานะอาหาร เครื่องสำอาง   พันธุ์ที่ THC สูง CBD ต่ำ    และสายพันธ์ที่ THC และ CBD เท่าๆ กัน    เมาและติดได้   ควบคุมในฐานะยาเสพติด ใช้เฉพาะเป็นยาเท่านั้น        

มีคนบอกว่า ในเนเธร์แลนด์มีกัญชา ๕ เกรดคือ

  • THC : CBD  = 20:1   ควบคุมเป็น medical cannabis
  • THC : CBD = 5:1
  • THC : CBD  = 1:1
  • THC : CBD  = 1:5
  • THC : CBD  = 1:20 

ตกลงกันว่าประเทศไทยควรจัดตั้งสถาบันกัญชา ทำหน้าที่กำหนดเกณฑ์คุณภาพ และให้ one-stop service ในการ.ให้คำรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์   และควรตั้งห้องปฏิบัติการที่เป็น reference lab ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์   

วิจารณ์ พานิช  

๒๘ มิ.ย. ๖๒


   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)