Story Telling คืออะไร

Story Telling ก็คือ การเล่าเรื่อง ถ้าจะอธิบายให้ซับซ้อนหน่อย ก็คือ การเล่า tacit knowledge เล่าออกมานั่นเอง

Story Telling นั้นเป็นการถ่ายทอดความรู้ที่ง่ายและนิยมใช้มาก เพราะเป็นการเล่าเรื่องราวต่างๆออกมา โดยอาจจะเป็นการเล่าประสบการณ์ที่เจอมา ทำให้ง่าย ต่อการเริ่มต้นถ่ายทอด โดยถ้าจะพูดถึงเรื่อง ความรู้ที่ได้กลั่นกรองออกมาเป็นแก่นแล้ว คงไม่ได้จากการเล่าเรื่อง แต่ถ้าไม่มีการเล่าเรื่อง กระบวนการถ่ายทอด คงจะเกิดขึ้นยากมากทีเดียว