Easy to Acheive Knowledge

ความรู้มีอยู่มากมาย แต่ขึ้นอยู่กับคนที่ได้รับจะสามารถนำสิ่งที่ได้จากความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหน

การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่า เป็นวิธีการเพิ่มพูนมูลค่าหรือคุณค่าของกิจกรรมขององค์กร คน หรือกลุ่ม สำหรับใช้ปัญญาของคนทั้งมวล หรือคนส่วนใหญ่ของสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้และปัญญาที่ผูกพันอยู่กับงานและการดำรงชีวิต หัวใจของการจัดการความรู้  คือ  คน   เพราะสิ่งที่ต้องการก็คือ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มคนที่ทำงานด้วยกัน  โดยมีเป้าหมายเพื่อ   1) พัฒนางาน   2) พัฒนาคน   และ 3) พัฒนาฐานความรู้   การจัดการความรู้เริ่มต้นที่งาน  ไม่ใช่เริ่มต้นที่ความรู้  คือ  เริ่มต้นที่การกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับสูงสุดหรือน่าภาคภูมิใจ   โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย  แล้วกลุ่มคนเหล่านี้จึงร่วมกัน  สร้าง   เสาะหา   และยกระดับความรู้   สำหรับนำไป   ปรับปรุงงาน - สั่งสมประสบการณ์ - แลกเปลี่ยน - ยกระดับ   ดังนั้น การเล่าเรื่อง หรือ Story Telling จึงจะว่าเป็นเครื่องมือ หรือ Tools อย่างหนึ่งที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างดีเยี่ยม จัดเป็น Tacit Knowledge ที่ดี เนื่องจาก Tacit knowledge เป็นความรู้ที่สามารถเขียนหรืออธิบายได้ ความรู้ประเภทนี้ทำได้ยาก ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการจดจำ การเรียนรู้ หรือการฝึกฝน เพื่อให้เกิดความชำนาญ ดังนั้นการเล่าเรื่องจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้การถ่ายทอดความรู้ชนิดนี้ได้ โดยผ่านการเล่าเรื่อง แต่ก็ขึ้นอยู่กับคนที่ได้รับความรู้นั้นจะสามารถนำมันไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM @ MBA, PSUความเห็น (0)