<เล่าสู่กันฟัง> คนหลง

การติเตียนผู้มีศีลมากกว่าตน ชื่อว่าเป็นคนหลง

พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอานนท์

ไว้ในคิริมานนท์สูตร ในธรรมตอนหนึ่งว่า

ถ้าผู้ใดเบาบางจากกิเลสตัณหาผู้นั้นก็เป็นผู้ดียิ่งกว่าผู้ยังหนาอยู่ด้วยกิเลสตัณหา

-ผู้ใดตั้งอยู่ในนิจศีล คือศีล ๕ ผู้นั้นยังหนาอยู่ด้วยกิเลส

แต่ได้ชื่อว่าเป็นผู้บางจากกิเลสได้ชั้นหนึ่ง

-ถ้าตั้งอยู่ในอุโบสถศีล คือ ศีล ๘ได้ชื่อว่าบางจากกิเลสได้ ๒ ชั้น

-ถ้ามาตั้งอยู่ใน ทศศีล คือศีล ๑๐ ผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าบางจากกิเลสได้ ๓ ชั้น

-ผู้เข้ามาตั้งอยู่ในศีลพระปาติโมกข์คือศีล ๒๒๗

ผู้นั้นก็ได้ ชื่อว่า บางจากกิเลสได้ ๔ ชั้น ผลอานิสงส์ก็มีเป็นลำดับ

ขึ้นไปตามศีลนั้น ผู้ที่มีศีลน้อยอานิสงส์ก็น้อย

ผู้ที่มีศีลมากอานิสงส์ก็มากขึ้นไปตามส่วนของศีล

บุคคลที่มิได้ตั้งอยู่ใน ศีล ๕ ถึงจะมีความรู้ความฉลาดมากมายสักเท่าใดก็ดี

ก็ไม่ควรจะกล่าวคำประมาทแก่ผู้ที่มีศีล ๕

-ผู้ที่มีศีล ๕ ก็ควร ยินดีแต่เพียงชั้นศีลของตน

ไม่ควรที่จะกล่าวคำประมาท แก่ผู้ที่มีศีล ๘

-ผู้ที่มีศีล ๘ ก็ควรยินดีแต่เพียงศีลของตน

ไม่ควรที่จะกล่าวคำประมาทในท่านที่มีศีล ๑๐

-ผู้ที่มีศีล ๑๐ ก็ควรยินดีอยู่ในชั้นศีลของตน ไม่ควรจะกล่าวคำประมาทในท่านที่มีศีลพระปาติโมกข์

ถ้าแลขืนกล่าวโทษติเตียน ท่านที่มีศีลยิ่งกว่าตน ชื่อว่าเป็นคนหลงเป็นคนห่างจากทางสุขในมนุษย์ และสวรรค์ และพระนิพพานแท้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน e - learningareemedeeความเห็น (0)