อันแรงงาน กับปัญญา  เป็นกายะสิทธิ์
สามารถจะ  นิรมิต  ซึ่งผลิตผล
จากดินเปล่า  เอามา  เป็นเนื้อคน
เป็นเงินทอง  กองล้น  จนเกินไป

แปลงบ้านเรือน  เหมือนสวรรค์  มันสามารถ
ทั้งอำนาจ  วาสนา  หากันใหญ่
จนหลงทรัพย์  หลงศักดิ์  มักมากไกล
เกินวิสัย  ที่มนุษย์  ควรยุดครอง

เลยคิดแข่ง  แย่งโลก  เทวดา
โลกอังคาร  จันทรา  สิ้นทั้งผอง
เพราะแรงงาน  กับปัญญา  บ้าลำพอง
ไม่เคยสุข  สักทำนอง  สมหน้ามันฯ

ท่านพุทธทาสภิกขุ