..ขอเชิญผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
2. ด้านการบริหารจัดการ
3. ด้านวิชาการต่าง ๆ
4. ด้านสื่อเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
5. ด้านการจัดทำผลงานทางวิชาการ
หรือ ด้านอื่น ๆ ที่สนใจ....