การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Education Area Management Support System : AMSS++)


การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา     มีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการอบรม พัฒนาการใช้ระบบ ส่งเสริมให้นำระบบมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเข้ารับการอบรมโดยตรงและผ่านเครือข่ายระบบ ICT และบุคลากรที่ทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับลักษณะของงานที่รับผิดชอบ ทำให้เกิดความเข้าใจในขอบข่าย ของงานในหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ และได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการ “สพป.อบ.๔ ก้าวไปข้างหน้ากับ ๙  จุดเน้น” โดยได้สังเคราะห์จากการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) นโยบายของรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนความต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ ประกอบด้วย

๑) จุดเน้นที่ ๑ นักเรียนอ่านได้ เขียนได้ คิดเลขเป็น

๒) จุดเน้นที่ ๒ เน้นผลสัมฤทธิ์บวกสาม

๓) จุดเน้นที่ ๓ เพียรพยายามให้เกิดหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

๔)  จุดเน้นที่ ๔ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

๕) จุดเน้นที่ ๕ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๖) จุดเน้นที่ ๖ ส่งเสริมการใช้  ICTในการบริหาร

๗). จุดเน้นที่ ๗ ทำงานแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์

๘) จุดเน้นที่ ๘ ร่วมมือกันเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

๙) จุดเน้นที่ ๙ เด็กไทยเรียนครบจบอย่างมีคุณภาพ

                 โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ สามารถใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Education Area Management Support System : AMSS++) ในการดำเนินงานตามนโยบาย “สพป.อบ.๔ ก้าวไปข้างหน้ากับ ๙ จุดเน้น” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีรายละเอียดนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติ ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้

                   ๑. ศึกษานโยบาย ข้อมูลสารสนเทศ และภาระงานตามกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบ

                   ๒. การวิเคราะห์องค์กรโดยใช้ SWOT Analysis

                   ๓. กำหนดนโยบายสำหรับสถานศึกษา

                   ๔. สถานศึกษานำนโยบายสู่การปฏิบัติ “สพป. ก้าวไปข้างหน้ากับ ๙  จุดเน้น”                                 ๕. กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน

                   ๖. ประเมินผล / รายงานผลการดำเนินงาน

                   ๗. สะท้อนผลการปฏิบัติ /ปรับปรุงการดำเนินงาน

คำสำคัญ (Tags): #amss++
หมายเลขบันทึก: 660135เขียนเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2019 12:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2019 12:22 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี