เพชรบูรณ์ประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS

บันทึกประวัติศาสตร์ พื้นที่เป็นตัวตั้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จำนวน 140 แปลง รวมพื้นที่ 1,560.583 ไร่ และจัดเวทีเชื่อมโยงธุรกิจเกษตรอินทรีย์ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอสอาร์เรสสิเดนท์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2561 และเป็นครั้งแรก โดยที่ประชุมมีฉันทามติรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ ที่เกษตรกรหยุดใช้สารเคมีสังเคราะห์และมีบันทึกการผลิตยืนยันไม่น้อยกว่า 3 ปี จำนวน 24 แปลง รวมเนื้อที่ 304.5 ไร่ และแปลงระยะปรับเปลี่ยนสู่อินทรีย์จำนวน 116 แปลง รวมเนื้อที่ 1,256.083 ไร่

อ่านเพิ่มเติม…

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลินิกเทคโนโลยีความเห็น (0)