งานในนโยบาย

iamTON
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การอบรมพัฒนาทักษะครูแกนนำด้านวิทยาการคำนวณ วิทยาการข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ในอีอีซี   

 (Artificial Intelligence : AI)                                       

(ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

ในวันที่ 1-2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาทักษะครูแกนนำด้านวิทยาการคำนวณ วิทยาการข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ ในอีอีซี (ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) Computing, Data Science, and AI Curriculum for Training the Trainers (Secondary/High School Teachers) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา โดยได้รับเกียรติจาก                

ท่าน ดร.อภิชาติ ทองอยู่ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งท่านได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับปัจจุบันโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้พลเมืองเปลี่ยนแปลงไป ดิจิตอลเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้เกิดยุคของ IT ปัญญาประดิษฐ์เกิดขึ้น เทคโนโลยีได้ก้าวข้ามขีดจำกัดและครูมีบทบาทอย่างยิ่งในการปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีการคิดแบบเก่าให้ทันต่อยุคที่เปลี่ยนแปลงไป

และมีท่าน ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ได้มาบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง แนวคิดปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการคำนวณ และเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกทักษะวิทยาการคำนวณ โดยมีทีมวิทยากรและครูโรงเรียนใน สพม.เขต 6 (จังหวัดฉะเชิงเทรา) และ สพม.เขต 18 (จังหวัดชลบุรี –ระยอง) รวมกว่า 200 คน ได้ฝึกทักษะวิทยาการคำนวณ ทำให้ครูได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีทักษะเกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบต่อไป

ณรงค์ศักดิ์ สาลี  ศึกษานิเทศก์ สพม.18 รายงาน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานศึกษานิเทศก์ความเห็น (0)