นัยของคำว่า “TEACHER RESEARCH NURSE & TEAMWORK”


นัยของคำว่า “TEACHER RESEARCH NURSE & TEAMWORK”

นัยของคำว่า “TEACHER RESEARCH NURSE & TEAMWORK”

ดร. ถวิล อรัญเวศ
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

หลักการจำคำบางคำ เรามักจะใช้คำอังกฤษ เป็นแนวจำ เช่น นัยของคำว่า ครู (TEACHER) วิจัย (RESEARCH) นางพยาบาล (NURSE) และการทำงานเป็นทีม (TEAMWORK) มีคำภาษาอังกฤษช่วยสื่อความหมายและจดจำได้ง่าย ดังนี้

นัยของคำว่า TEACHER นั้นหมายถึง

1. T (Teaching) นักสอน

2. E (Ethics) นักปฏิบัติ (คุณธรรม จริยธรรม)

3. A ( Academic) นักวิชาการ

4. C (Cultural Heritage) นักอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม

5. H (Human Relationship) นักมนุษย์สัมพันธ์

6. E (Evaluation) นักประเมินผล

7. R (Researcher) นักวิจัย

นัยของคำว่า RESEARCH

RESEARCH

การวิจัย ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Research แปลว่าค้นหาซ้ำแล้วซ้ำอีก หรือ การสืบค้นใหม่ ในที่ประชุม Pan Pacific Science Congress ค.ศ.1961 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แยกความหมายของ RESEARCH ไว้ดังนี้

R = Recruitment and Relationship

หมายถึง การวิจัยต้องเป็นการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงและการศึกษาหาความเกี่ยวข้องกันของสิ่งเหล่านั้น

E = Education and Efficiency

หมายถึง การวิจัยเป็นกระบวนการศึกษาทำให้ได้ความรู้และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

S = Science and Stimulation

หมายถึง การวิจัยต้องเป็นระบบ อธิบายได้ตรวจสอบได้และกระตุ้นให้เกิดการริเริ่มในเรื่องต่างๆ

E = Evaluation and Environment

หมายถึง การวิจัยช่วยให้สามารถประเมินปัญหาที่มีอยู่และแสวงหาประโยชน์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

A = Aim and Attitude

หมายถึง การวิจัยต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและต้องการผู้มีเจตคติที่ดีต่อการวิจัย

R = Result

หมายถึง ผู้วิจัยต้องยอมรับผลการวิจัยที่ได้มาด้วยกระบวนการหรือวิธีการที่เป็นระบบ

C = Curiosity

หมายถึง การวิจัยเกิดขึ้นจากความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ ผู้วิจัยต้องมีคุณสมบัติอยากรู้อยากเห็นจึงทำวิจัยเพื่อขยายวงวิทยาการ

H = Horizon

หมายถึง การวิจัยช่วยขยายขอบเขตความรู้ของมนุษย์ให้

คำว่าพยาบาล หรือ NURSE นั้นมี นัย ดังนี้

N> Neatness ความหมดจดเรียบร้อย

U> Usefulness ความมีประโยชน์

R> Responsibility ความรับผิดชอบ

S > Sacrifice การเสียสละ

E > Encouragement การรู้จักปลุกปลอบให้กำลังใจ

TEAM WORK

หมายถึง การทำงานเป็นทีม หรือ TEAM WORK

นั้นก็คือ ถ้าองค์กรใด หน่วยงานใด มีทีมดีและมีการทำงานเป็นทีมที่ดีด้วย ก็จะทำให้หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นประสบความสำเร็จ แยกเป็นคำได้ดังนี้

T : Trust

ทุกคนในทีมงานจะต้องไว้วางใจซึ่งกันและกัน

E : Efficiency/EMPATHY

ทุกคนในทีมงานจะต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ/ความร่วมใจ

A : Ability/ AGREEMENT

ทุกคนภายในทีมงานจะต้องแสดงความสามารถของตนเองออกมาต่อการทำงานนั้น ๆ โดยผ่าน

ผลการปฏิบัติงานที่ปรากฏ / ความเห็นพ้องด้วยกัน ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง

M : Motivation

ทุกคนภายในทีมงานจะต้องได้รับแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจในการทำงานอยู่เสมอ/ การประสานประโยชน์

W : Willingness

ทุกคนภายในทีมงานจะต้องมีความตั้งใจจริง พร้อมและเต็มใจในการทำงานทุกอย่าง

O : Objective / OPPURTUNITY

ทุกคนภายในทีมงานจะต้องมีเป้าหมายและจุดมุ่งหมายในการทำงานร่วมกัน/การให้โอกาสแก่กัน

R : Role / RESPECT

ทุกคนภายในทีมงานจะต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองในการกระทำงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและ บรรลุผลสำเร็จ /การให้การยอมรับกันและกัน

K : Knowledge / KNOWLEDGE TRANSFER

ทุกคนภายในทีมงานจะต้องมีความรู้อย่างถ่องแท้ในงานที่ทำ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกัน-----------

แหล่งข้อมูล

https://goo.gl/Qk7UYU

หมายเลขบันทึก: 657275เขียนเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2018 23:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2018 23:48 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี