ในสหกรณ์ทุกขั้นทุกประเภท คนสำคัญกว่าทุน สมาชิกสหกรณ์มีหุ้นเพียง 1 หุ้น ก็มีเสียง 1 เสียง 1 ล้านหุ้นก็มี 1 เสียงเท่ากัน

ในสหกรณ์ทุกขั้นทุกประเภท คนสำคัญกว่าทุน สมาชิกสหกรณ์มีหุ้นเพียง 1 หุ้น ก็มีเสียง 1 เสียง 1 ล้านหุ้นก็มี 1 เสียงเท่ากัน 

สมาชิกสหกรณ์จึงสามารถถอนหุ้นของตนเองได้ ไปใช้ยามจำเป็นสูงสุดบางส่วนแต่ต้องเหลือไว้อย่างน้อย 1 หุ้น เพื่อยังคงเป็นเจ้าของสหกรณ์นั้น สหกรณ์สะสมคน ไม่เน้นสะสมทุน

จาก

1. ปรัชญาของการสหกรณ์  

"ช่วยตน ช่วยกัน"
"self help mutual help"

2. นิยามของการสหกรณ์

สหกรณ์เป็นองค์การอิสระของบุคคลซึ่งรวมกันด้วยความสมัครใจเพื่อสนองความต้องการอันจำเป็นและความมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมโดยการดำเนินวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุม ตามแนวทางประชาธิปไตย

“Statement on the Co-operative Identity Definition

Aco-operative is an autonomous association of persons united voluntarily to meettheir common economic, social, and cultural needs and aspirations through ajointly-owned and democratically-controlled enterprise.


3. หลักการสหกรณ์สากลที่ 2

หลักการที่ 2 : การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย

สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยมวลสมาชิก ผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจ บุรุษและสตรีผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อมวลสมาชิก ในสหกรณ์ขั้นปฐมสมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงเท่าเทียมกัน (สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง) สำหรับสหกรณ์ในระดับอื่นให้ดำเนินไปตามแนวทางประชาธิปไตยด้วยเช่นกัน

2nd Principle: Democratic Member Control Co-operatives are democratic organisations controlled by their members, who actively participate in setting their policies and making decisions. Men and women serving as elected representatives are accountable to the membership. In primary co-operatives members have equal voting rights (one member, one vote) and co-operatives at other levels are also organised in a democratic manner

ทำให้คิดต่อไปอีกได้ว่า  การถือหุ้นของสมาชิกสหกรณ์ในประเทศไทยทุกประเภท จะสามารถเพิ่มและลดได้ แต่อย่างน้อยจะต้องเหลืออยู่อย่างต่ำ 1 หุ้น เพื่อยังคงสภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไว้ และสามารถร่วมตัดสินใจในฐานะเจ้าของสหกรณ์ได้

ในข้อบังคับฉบับร่าง ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์แจกจ่ายให้สหกรณ์ถือใช้เพื่อความสะดวก ในการตั้งสหกรณ์นั้น 

"สมาชิกสหกรณ์จะโอนหุ้นหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกสหกรณ์อยู่ไม่ได้"


จากปรัชญาของการสหกรณ์ นิยามของการสหกรณ์ และหลักการสหกรณ์สากลที่ 2 สามารถแก้ไข ข้อบังคับสหกรณ์ของท่าน ใหม่ได้ เป็น

" สมาชิกสหกรณ์จะโอนหุ้นหรือถอนหุ้นทั้งหมดในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกสหกรณ์อยู่ไม่ได้ แต่สามารถจะโอนหุ้น หรือถอนหุ้น บางส่วนได้ โดยจะต้องเหลือหุ้นไว้อย่างน้อย 1 หุ้น เพื่อยังคงสถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ของสหกรณ์นั้น"

เหตุผลคือ ปรัชญาของการสหกรณ์ งั้นสมาชิกจะช่วยตนเองให้ได้ก่อนแล้วจึงมาช่วยกัน เมื่อสมาชิกมีปัญหาทางด้านการเงินของตนเองก็สามารถที่จะถอนหุ้นไปใช้จ่ายได้ คือช่วยตนเองให้ได้ โดยไม่ถอดทั้งหมดแต่เหลือไว้อย่างน้อย 1 หุ้น เพื่อยังคงเป็นสมาชิกอยู่ 

แล้วเหตุผลข้อที่ 2 คือ One member One vote สมาชิกไม่ว่าจะมีหุ้น 1 หุ้นหรือ 100 หุ้นพันหุ่นก็ตาม ล้วนมี 1vote ตามหลักการสหกรณ์ที่ 2 จึงควรแล้วที่ สมาชิกสหกรณ์จะถอนหุ้นของตนเองได้จนเหลืออย่างน้อย 1 หุ้น เพื่อนสหกรณ์จะได้เป็นที่พึ่งของสมาชิกยามคับขัน ไม่ใช่ให้สมาชิกออกไปเลย เพื่อที่จะเอาเงินคืนทั้งหมด สหกรณ์ก็จะช่วยเหลือสมาชิกยามคับขันไม่ได้

วิธีคือจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ของท่านใหม่

แต่สหกรณ์ ที่ข้อบังคับเป็นไปตามนี้แล้วคือสมาชิกสามารถถอนหุ้นได้บางส่วนเช่นสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด ซึ่งข้อบังคับของท่านเปิดให้ทำได้อยู่แล้วก็ให้คงสภาพไว้ไม่ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ ให้คงไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของการให้บริการสมาชิก

พีระพงศ์ วาระเสน (บ๊อบบี้)

บ๊อบบี้ = ชื่อสุนัขทรงเลี้ยง ตัวแรกของ ในหลวงรัชกาลที่ 9

19 ตุลาคม 2561

https://www.gotoknow.org/posts...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

655642

เขียน

16 Oct 2018 @ 10:55
()

แก้ไข

19 Oct 2018 @ 05:47
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก