หลังจากที่ปีนี้ทางศูนย์ฯของผมจะเน้นการนำ KM มาขับเคลื่อน QA เราก็พยายามหัวปลานำร่อง โดยกรอบให้อยู่ในส่วนของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ สมศ. และสุดท้ายเราก็ได้หัวปลาทูหัวแรกแล้วครับ คือ

"การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการปฏิบัติจริง"

ด้วยเหตุที่ว่า 2 ใน 7 คน ในการประชุมครั้งนี้ที่มีความเห็นตรงกัน คือ ผมและน้องสมสมัย

ส่วนรูปแบบกิจกรรมก็คงเดิมตามที่ผมเคยนำเสนอไปแล้วครับ <LINK>

กำหนดการจัดวันที่ 15 มกราคม 50 ครับ 

KPN