บทคัดย่อ

             การวิจัยเรื่องการศึกษาการยับยั้งราดำขนมปัง ด้วยสารสกัดหยาบจากใบทับทิม                  มีวัตถุประสงค์เพื่อทำสารสกัดหยาบจากใบทับทิมและนำมาใช้ในการยับยั้งรา Rhizopus ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ขนมปังเสีย เนื่องมาจาก การเก็บขนมปังได้ไม่ดี คาร์โบไฮเดรตที่สูง ความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสม จะทำให้มีเชื้อราเกิดขึ้น  โดยราที่ขึ้นในขนมปังคือ ราดำขนมปัง  หรือรา Rhizopus  คณะผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะจัดทำสารสกัดหยาบจากธรรมชาติที่หาง่าย เพื่อประโยชน์นำมาใช้ในการยับยั้งรา Rhizopus ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ขนมปังเสีย

                          โดยการทดลองใช้สารสกัดหยาบจากใบทับทิมความเข้มข้น ได้แก่ 0.15  , 0.30   , 0.50   ตามลำดับ แล้วทิ้งไว้เป็นเวลา 14 วัน จากนั้นวัดพื้นที่ของราที่ขึ้นบนผิวขนนมปัง ได้ผลการทดลองดังนี้ ที่ความเข้มข้น 0.15  มีราขึ้นเฉลี่ย 2.33 ตารางเซนติเมตร คิดเป็น 25.98% ของพื้นที่ทั้งหมด  0.30   มีราขึ้นเฉลี่ย 1.07 ตารางเซนติเมตร คิดเป็น 11.93 % ของพื้นที่ทั้งหมดและ 0.50   มีราขึ้นเฉลี่ย 0.69 ตารางเซนติเมตร คิดเป็น 7.70 % ของพื้นที่ทั้งหมด พบว่าพื้นที่ที่ราขนมปังบนแผ่นขนมปัง ขึ้นมีแนวโน้มจะลดลงตามความเข้มข้นของสารสกัดหยาบจากใบทับทิมที่เพิ่มขึ้น ตามลำดับ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงงาน การศึกษาการยับยั้งราดำขนมปัง ด้วยสารสกัดหยาบจากใบทับทิมความเห็น (0)