“การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10” เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

ตั้งแต่วันนี้ 12 – 14 ตุลาคม 2561 อยู่ที่นี่ครับ  “การอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10 ผมมีโอกาสได้ร่วมเป็นคณะวิทยากรอบรมหลักสูตรนี้มาตั้งแต่การอบรมรุ่นที่ 1  จึงถือได้ว่าเป็นผู้หนึ่งที่เห็นจุดเริ่มต้นและความสำเร็จของการจัดสหกิจศึกษาของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่างในปัจจุบัน โดยเฉพาะแม่ข่ายสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าความสำเร็จในวันนี้ (ได้รับรางวัลระดับชาติด้านสหกิจศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ) เกิดจากการมีคณาจารย์นิเทศที่มีประสิทธิภาพและมีการดำเนินการต่อเนื่อง และปัจจัยหนึ่งคือ การดำเนินการพัฒนาคณาจารย์นิเทศให้ได้มาตรฐาน  ประกอบกับการมีผู้บริหารสนับสนุนการดำเนินงาน ตั้งแต่ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตรายุพาวดี สมบูรณ์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง และทีมงานสนับสนุนสหกิจศึกษาที่เข้มแข็ง น้องแอน กาญจนา กองสวัสดิ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ช่วยกันพัฒนางานสหกิจศึกษามาอย่างต่อเนื่อง และการจัดอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษารุ่นที่ 10 ในวันนี้ ฝ่ายจัดการฝึกอบรมมุ่งหวังอย่างเต็มที่ในการออกแบบและกำหนดกิจกรรมการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความพร้อมแก่        คณาจารย์นิเทศ เพื่อให้อาจารย์นิเทศเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสหกิจศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของสหกิจศึกษาคือ บัณฑิตสหกิจศึกษา "รู้จักตน รู้จักคน และ รู้จักงาน" ตามปณิธานของบิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย ท่านศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน


<p></p>
<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเดินทางของชีวิตและอาชีพความเห็น (0)