ดิฉันตัดสินใจบันทึกนี้ไว้ในวันพ่อ เพราะจะได้ช่วยจำ ช่วยให้ระลึกถึงได้ง่าย และถือเป็นฤกษ์งามยามดี ในการสื่อสารถึงบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ มน. ทุกท่าน นอกเหนือจากที่ได้ส่งไปให้ทาง E-mail ด้วยแล้ว เผื่อว่าจะเก็บตกที่หล่นไปบ้างจากข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นของระบบ E-mail 

เรียน บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ที่รักทุกท่าน

               นับตั้งแต่ ปลายปี พ.ศ. 2548 คณะสหเวชศาสตร์ของเราเริ่มมีทิศทางการดำเนินงาน หรือวิสัยทัศน์ ที่ชัดเจนขึ้น โดยตั้งเป้าไว้ว่า “คณะสหเวชศาสตร์จะเป็นคณะวิชาแห่งการวิจัย ภายในปี 2553”  นั่นก็คือ พวกเราตระหนักดีว่า ก่อนที่จะถึง ปี 2543  เราต่างคน ซึ่งอาจต่างภารกิจ ต่างหน้าที่รับผิดชอบ แต่เราต่างมีความมุ่งมั่นอย่างเดียวกันคือ จะร่วมกันผลักดันให้คณะสหเวชศาสตร์เป็นคณะวิชาแห่งการวิจัย

               บนเส้นทางที่มุ่งไปตามทิศทางที่ชัดเจนนี้  ยังมีอุปสรรคขวากหนามอีกนานัปการที่เราต้องประสบ  ดังนั้น เราทุกคนควรติดอาวุธ   เสบียงกรัง และร่วมเดินทางกันอย่างมีวินัย  อาวุธ  เสบียงกรัง และวินัยร่วม ที่ดิฉันหมายถึง คือ ค่านิยมร่วมของคณะสหเวชศาสตร์  หรือ AHS Core Values นั่นเอง จำง่ายๆ เพราะใช้ตัวย่อว่า AHS  เหมือนกัน  ดังนี้

AHS Core Values :

Ability  = มีความสามารถ

Honesty = มีความซื่อสัตย์

Sociability = มีมนุษยสัมพันธ์


              "ค่านิยม" เปรียบเสมือนไฟส่องทางหรือเข็มทิศ เพื่อการปฏิบัติไปสู่ผลสําเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ   เป็นพื้นฐานสําคัญของวัฒนธรรมองค์การ ที่จะทําให้บุคลากรถือปฏิบัติต่องานและต่อผู้อื่นอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน  เป็นแรงหนุนนําไปสู่การปฏิบัติที่หยั่งรากฝังลึกจนกลายเป็นรหัสพันธุกรรมขององค์การที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก

               ค่านิยมร่วมของคณะสหเวชศาสตร์ (AHS Core Values) เป็นค่านิยมระดับบุคคล ที่บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ยึดถือร่วมกัน ได้แก่

  1. Ability  : มีความสามารถ  หรือมีสมรรถภาพ (Competency) ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งบุคคลจะมีความสามารถในงานด้านใดได้  จะต้องมีความรู้ในงาน มีทักษะ หรือประสบการณ์จากการปฎิบัติจริงในงาน  จึงต้องเป็นผู้ที่มีใจใฝ่เรียนรู้ (Personal Mastery) ฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ปรับปรุงงานอยู่ตลอดเวลา  รู้จักพัฒนาความคิด (Mental Model) ของตน ไม่ยึดติด ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้        
  2. Honesty  : มีความซื่อสัตย์  หรือมีความจริงใจ (Sincerity) ทั้งในการพูดหรือปฏิบัติ โดยจะพูดและปฏิบัติตรงตามความคิด ทั้งต่อตนและต่อผู้อื่น  ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ได้แก่ การไม่เข้าข้างตนเอง  การไม่โยนกลอง การไม่สร้างปมเขื่องซ่อนปมด้อย  และการไม่ยกเว้นให้ตนเอง  ความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นย่อมเกิดจากจิตที่มีความเมตตาและมีความยุติธรรม  ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข และเกิดสิ่งดี สิ่งที่ถูกต้องในสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน       
  3. Sociability  : มีมนุษยสัมพันธ์  ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นอานิสงส์จากข้อสอง จะก่อให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทำให้องค์การเข้มแข็ง หากประกอบกับการเรียนรู้ร่วมกัน (Team Learning) ก็จะผนึกกำลังเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ  หรือเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานขององค์การได้อย่างยั่งยืน

               บุคลากรที่รักทุกท่าน  เรามีภาพแห่งอนาคต (Share Vision) ร่วมกัน เรามี ค่านิยมร่วม (AHS Core value) เป็นมาตรฐานการปฎิบัติงาน ท่านคงมองเห็นภาพใหญ่ และเข้าใจความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ (System Thinking) ในการบริหารงานของคณะสหเวชศาสตร์แล้ว ดิฉันหวังว่าคุณลักษณะเช่นนี้  จะทำให้คณะสหเวชศาสตร์  เป็นยิ่งกว่าคณะวิชาแห่งการวิจัย  โดยจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราต้องการ  ตราบเท่าที่ เราทุกคนมีรหัสพันธุกรรมนี้ในสายเลือด  และสามารถสืบทอดรหัสพันธุกรรมสายพันธุ์  AHS  นี้ให้กับบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์รุ่นต่อรุ่น โดยไม่ยอมให้มิจฉาทิฐิใดมาทำให้กลายพันธุ์

ด้วยรักและปรารถนาดี