โครงการวิจัยย่อย เรื่องที่ 1 "การส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าของประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร"

บทคัดย่อ

 โครงการวิจัยย่อยเรื่องที่ 1 เรื่อง การส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าของประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาการส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าของประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสนทนากลุ่ม ที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสร้างและเนื้อหา  กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยได้แก่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป (General Informants)

ผลการวิจัย

1. ด้านการเรียนรู้ พบว่า ควรมีการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นมาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้กับเยาวชนพร้อมกับจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ ปลูกฝังจิตสำนึกถึงคุณค่าสาระและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ด้วยการจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การจัดงานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณีบุญบั้งไฟเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และมาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

2. ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า เพื่อให้กิจกรรมบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมการแสดงในกิจกรรมตั้งแต่การแห่ การฟ้อนรำ การเซิ้ง การจุดบั้งไฟ และควรมีรูปแบบการจัดงานที่เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนเพื่อให้เป็นรูปแบบอันหนึ่งเดียวของประเทศไทย นอกจากนี้ บ้าน วัด โรงเรียน ต้องมีส่วนร่วมด้วย

3. ด้านการสร้างเครือข่าย พบว่า มีการสร้าง เครือข่ายระดับนานาชาติ ประเทศ จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านอยู่แล้ว แต่ควรมีแนวทางการจัดงานที่ไม่ใช่แบบในปัจจุบันที่ตัวแทนชุมชนเมื่อได้รับเงินอุดหนุนแล้วจะใช้วิธีการว่าจ้างช่างทำบั้งไฟ หรือจ้างคณะรำเซิ้งจากต่างจังหวัดมาร่วมขบวนโดยที่เครือข่ายประชาชนชาวจังหวัดยโสธรไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นเท่าที่ควร

4. ด้านการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ พบว่า ควรเป็นงานประเพณีที่ปลอดจากการพนัน ของมึนเมา มีการปรับรูปแบบของการจัดงานด้วยการงดการแข่งขัน การประกวดแต่ให้มีการรวมกันฟ้อนรำ การเซิ้งพร้อมกันทั้งหมดเพื่อทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เพราะหากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมแล้วย่อมทำให้มีการร่วมมือร่วมแรงในการจัดและร่วมกิจกรรม

                คำสำคัญ :       1. การส่งเสริม     2. การอนุรักษ์ 3. การพัฒนาคุณค่า      4. ประเพณีบุญบั้งไฟ 5. จังหวัดยโสธร

20180918110230.pdf


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)