จังหวะก้าวโรงเรียนครอบครัวพัทลุง (ได้มากกว่าคำว่าโรงเรียน)

สุดท้ายภาพฝันในอนาคตของโรงเรียนครอบครัวที่อยากเห็น เป็นจังหวะก้าวที่จะรุกต่อไปยังยุทธศาสตร์จังหวัดและขยายพื้นที่ไปตำบลอื่น๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐


คุณ อุบล  ทองสลับล้วน พมจ.พัทลุง มาให้กำลังใจ


พื้นทีจังหวัดพัทลุงได้รับโครงการนำร่องทดลองเปิดโรงเรียนครอบครัวในปี  พศ 2560  จากพม.(กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์)โดย สค. (สำนักงานกิจการสตรีและสังคม)ผ่านมาทางพมจ(พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด)สู่ ศพค.(ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน) จำนวน 3 เทศบาล  มีตำบลลำปำ ตำบลโคกม่วง และตำบลนาท่อม ภาระกิจของโรงเรียนครอบครัว

"นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา สค.ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงในเด็ก สตรี และครอบครัวนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา สค.ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงในเด็ก สตรี และครอบครัว

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/con...

     3พื้นที่ในปี 2560 เกิดพื้นที่โรงเรียนครอบครัวอาสาอีกหนึ่งพื้นที่คือตำบลลำสินธ์ในปี 2561  จากการขับเคลื่อนงานของเครือ

ข่ายครอบครัวจังหวัดพัทลุง ร่วมพมจ.พัทลุง ในปี2559 ทางเครือข่ายใด้จัดเวทีสมัชชาครอบครัวจังหวัดพัทลุง และได้จัดทำข้อ

เสนอเชิงนโยบายว่าด้วยเรื่องการแก้ปัญหารการกระทำความรุนแรงในครอบครัว  ซึ่งทางผูว่ารับข้อเสนอเข้าสู่ยุทศาสตร์

จังหวัด   

     ปี 2562 ทางจังหวัดพัทลุงได้เห็นความสำคัญของงานคุณภาพชีวิตได้ หนุนงบประมาณประมาณลงมาเพื่อให้ชุมชนได้เปิด

พื้นที่ ขยายพื้นที่โรงเรียนครอบครัวอีก 5 ตำบล คือตำบลป่าบอน ตำบลท่ามะเดื่อ ตำบลอ่างทอง        

ซึ่งเมื่อวันที่15 กันยายน2561 ทาง พมจ.ได้จัดโครงการถอดบทเรียน โรงเรียนครอบครัวทั้ง4 พื้นที่รุ่นพี่ และเชิญ5 ตำบลพื้นที่รุ่น

น้องมาเรียนรู้ด้วยกัน โดยใช้ทีมถอดบทเรียนของ วิทยากรครอบครัวจังหวัดพัทลุง ใช้กระบวนของอาจารย์ไพทูรย์ทองสม คือ 

ถอด สอด ใส่ มีคุณหมอ สมนึก  นุ่นด้วง เป็นคนสรุปประเด็น ดีเจ พลนุ้ย ฤทธิชัย  พลนุ้ย วิทยากรสันทนาการชวนคิดชวน

คุย และผู้เขียน ภายใต้โจทย์ชวนคิดชวนคุย 

1 โรงเรียนครอบครัวเขาทำกันอย่างไร เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ให้พื้นที่ทบทวนพรวนคิด ทั้งวิธีการและ

กิจกรรม  4 กลุ่มเป้าหมาย คือ

1 ครอบครัวจะสมรส หรือสมรสใหม่

2 ครอบครัวมีสมาชิกตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรใหม่

 3ครอบครัวทั่วไป หรือครอบครัที่มีลูกวัยรุ่น

4 ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ ซึ่งทั้ง4 พื้นมีมีวิธีกิจกรรมโรงเรียนครอบครัวแตกต่างกันไปตามบริบทของที่และกลุ่มเป้าหมาย

 จัดกิจกรรมรวมกลุ่ม กิจกรรมแยกกลุ่มและกิจกรรมคละกลุ่ม มีทั้ง 3 รูปแบบ ภายใต้กิจกรรมที่ออกแบบเกิดการมีสัมพันธภาพที่

ดี ครอบครัวมีความสุข ชุมชนมีสามัครี 

ในช่วงที่2 จึงชวนคุย ร่วมคิดค้นทุนชุมชนต่อ

ตามโจทย์

1ในชุมชน มีศูนย์ มีกลุ่มเครือข่ายอะไรบ้าง

2  กิจกรรมที่ทำภายใต้โรงเรียนครอบครัวที่จะพัฒนาต่อเป็นหลักสูตร และ

3โรงเรียนครอบครัว มีใครบ้างร่วมขับเคลื่อน สนับสนุน

และโจทย์ สุดท้ายภาพฝันในอนาคตของโรงเรียนครอบครัวที่อยากเห็น

    เป็นจังหวะก้าวที่จะรุกต่อไปยังยุทธศาสตร์จังหวัดและขยายพื้นที่ไปตำบลอื่น  โรงเรียนครอบครัวเป็นมากกว่าโรงเรียนที่มี

อาคารสถานที่ เป็นพื้นที่กลางของชุมชนในการสร้างการเรียนรู้ ก้าวข้ามพ้นคำว่าโรงเรียนที่มีอาคารสถาน ครู  นักเรียน ทุกคนเป็น

ครู ทุกคนเป็นนักเรียน ตามประเด็นแห่งการเรียนรู้  มาร่วมสร้างพื้นที่กลางแห่งการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

ในชุมชน พัฒนาสังคมจากฐานราก พัฒนาคุณคุณภาพชีวิตจากครอบครัว......

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ซึ่งรายละเอียดการถอดบทเรียนครั้งนี้ทางทีมวิชาการวิทยากรครอบครัวคืออาจารย์ ไพทูรย์ และคุณหมอสมนึก จะสรุปบทเรียนให้พื้นที่ได้แลกเปลี่ยนต่อ

อาจารย์ ไพทูรย์  ทองสม เจ้าของ การ ถอด  สอด  ใส่

วิทยากรกระบวนการสันทนาการ ดีเจ พลนุ้ย ฤทธิชัย


.....บ้าน วอญ่า 15 กันยายน 2561


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

652690

เขียน

15 Sep 2018 @ 07:04
()

แก้ไข

15 Sep 2018 @ 09:31
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก