การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระดับกลุ่มจังหวัด

ในการพัฒนา หรือกำหนดยุทธศาสตร์ระดับกลุ่มจังหวัด หรือที่เรียกว่ายุทธศาสตร์เชิงพื้นที่/รายจังหวัด/ภูมิภาค สิ่งที่ควรตระหนักและให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาสังเคราะห์เพื่อดูประเด็นปัญหาและความต้องการในเชิงลึก แล้วนำมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำแผน จากการที่ข้าพเจ้าได้ทำการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และสังเคราะห์ข้อมูลระดับกลุ่มจังหวัดของภูมิภาคแห่งหนึ่งในประเทศไทย พบว่า แผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้น กับ รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนไม่สอดคล้องกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่ผ่านการเก็บรวบรวมมานั้น ไม่ได้มีการนำมาใช้ประกอบในการจัดทำแผนการพัฒนาที่แท้จริง ซึ่งอาจจะเกิดมาจากการขาดการกำหนดทิศทาง หรือการล้อแผนฉบับใหญ่ที่ไม่ชัดเจน ซึ่งส่งผลให้ไม่เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด (เกาไม่ถูกที่คัน) และยังส่งผลกระทบต่อทิศทาง หรือแนวโน้มประเด็นการวิจัยที่อาจจะบิดเบือนไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายการวิจัยอีกด้วย เนื่องจาก การปฏิบัติการ หรือการทำวิจัยที่ดีนั้นจำเป็นต้องมีโจทย์หรือประเด็นปัญหาการวิจัยที่ชัดเจน สามารถนำไปสู่กระบวนการค้นหาคำตอบที่มีขั้นตอนได้ (การวิจัย) แต่เมื่อประเด็นหรือโจทย์การวิจัยบางชิ้นที่อาจจะล้อไปกับยุทธศาสตร์ (ที่ไม่ชัดเจนในที่นี้คือไม่ได้มาจากสภาพปัญหาที่แท้จริง) จึงอาจทำให้กลายเป็นงานวิจัยขึ้นหิ้ง เพราะไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่แท้จริงได้ ซึ่งประเด็นนี้ข้าพเจ้าได้นำประเด็นยุทธศาสตร์ และสภาพปัญหาไปสังเคราะห์เปรียบเทียบกันเพื่อให้สามารถเห็นปัญหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และนำไปตีพิมพ์ในวารสาร TCI ฐาน 1 ของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง ผู้ที่สนใจสามารถลองค้นหาอ่านต่อได้นะครับ.....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัดความเห็น (0)