นวพล แก้วสุวรรณ


อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ทุนรัฐบาล)
Username
knawapon
สมาชิกเลขที่
221644
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ประวัติโดยย่อ

นวพล แก้วสุวรรณ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย จากโรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง ระดับปริญญาตรีทางด้าน บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และระดับปริญญาโททางด้าน ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยได้รับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ปัจจุบัน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ภายใต้โครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้นสังกัด ซึ่งมีความสนใจในด้าน ระบบสารสนเทศ การจัดการความรู้ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การจัดระบบความรู้ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีประยุกต์

.........................................................................................................................................................................

การศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต - ปร.ด. (สารสนเทศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทุนรัฐบาล) พ.ศ.2562

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต - ค.อ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.2558

บริหารธุรกิจบัณฑิต -บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) พ.ศ.2555

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท