Data Drive Innovation

ในสังคมยุคปัจจุบันที่เรียกว่า สังคมแห่งความรู้ ข้อมูล (Data) หรือสารสนเทศ (Information) หรือ ความรู้ (Knowledge) หรือ นวัตกรรม (Innovation) เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินชีวิตทั้งในรูปแบบของการชับเคลื่อนเศรษฐกิจ หรือธุรกิจ จนกลายเป็นคำพูดที่ชินหูว่า ธุรกิจในปัจจุบันจะเอาชนะกันด้วยการมีสารสนเทศที่เหนือกว่า ใครมีสารสนเทศที่เหนือกว่าสามารถมีอำนาจในการจต่อรองหรือดำเนินธุรกิจ (Information is Power) หรือแม้แต่ในสังคมของการเรียนรู้ (สังคมการศึกษา) ที่สามารถช่วยลดช่องหว่างแห่งการเรียนรู้ลงได้ กล่าวคือ ทุกวันนี้ผู้เรียน หรือไม่ใช่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา และดูเหมือนว่าแนวโน้ม (อำนาจของสารสนเทศ หรือข้อมูล) เหล่านี้มีโอกาสที่จะขยายตัวไปยังทุกศาสตร์สาขา หรือทุกด้าน ในปัจจุบันด้วยความก้าวหน้า หรือก้าวล้ำของข้อมูล สารสนเทศสามารถที่จะต่อยอดไปสู่การจัดทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) เพื่อใช้พยากรณ์ หรือใช้ประกอบในการตัดสินใจในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งได้อีกด้วย จากที่กล่าวมาข้างต้นจะสามารถเห็นถึงการเจริญเติบโต หรือการนำสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคร่าวๆ หากคุณมีข้อมูลอยู่ในมือ จึงพิจารณาให้อย่างถี่ถ้วนว่าจะใช้ประโยชน์และวิเคราะห์อย่างไร จึงจะได้สารสนเทศที่มีคุณภาพ นำไปสู่การต่อยอดเป็นองค์ความรู้ และขั้นสุดท้ายสู่การเกิดนวัตกรรมที่ใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การขับเคลื่อนวัตกรรมความเห็น (0)