รายงานการวิจัย ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ


ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ เช้าวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑    มีการนำเสนอเอกสาร รายงานการวิจัย ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ()

ผมมีความเห็นว่า โจทย์คำถาม ๓ ข้อ ในหน้า ช มีความสำคัญมาก    แต่คำตอบที่ได้จากการวิจัย รวมทั้งวิธีวิทยาการวิจัย ไม่จุใจผม    เพราะเน้นการประเมินแบบ summative  เน้นตรวจสอบผลลัพธ์    มีประโยชน์น้อย ต่อการขับเคลื่อนคุณภาพของอุดมศึกษา  โดยอาศัยความคล่องตัวจากการออกนอกระบบราชการ  

ผมอยากเห็นการวิจัยตอบโจทย์ ๓ ข้อในหน้า ช  ที่เน้นการประเมินแบบ formative   คือใช้การประเมิน และผลการประเมินเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพของอุดมศึกษา ผ่านการบริหารจัดการที่มีพลัง โดยอาศัยความคล่องตัวจากการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 

หากหวังผลการประเมิน เพื่อการพัฒนา    วิธีวิทยาการวิจัย ต้องเน้น “จับถูก”  นำมาขยายผล    คือวิจัยเสาะหา best practice   ที่เกิดขึ้นได้จากการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  และจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากยังเป็นมหาวิทยาลัยในระบบราชการ    เอามาทำเป็นกรณีศึกษา ว่าความสำเร็จนั้นทำไมจึงเกิดขึ้นได้  มีที่มาที่ไปอย่างไร   ก่อผลดีต่อสังคม ชุมชน ต่อตัวมหาวิทยาลัยเอง  ต่อนักศึกษา  และต่ออาจารย์อย่างไร   มีข้อเสนอแนะต่อ สกอ./กกอ. และหน่วยเหนืออื่นๆ อย่างไรบ้าง    ในการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาให้พัฒนาเป็น HPO – High Performance Organization   

วิจารณ์ พานิช

๑๙ ก.ค. ๖๑

    

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)