การเขียนบทคัดย่อและบความทางวิชาการ

การเขียนบทคัดย่อและบทความทางวิชาการ

บทความวิชาการแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ บทความวิชาการ  บทความวิจัย  และบทความวิจารณ์

          บทความวิชาการ  คือ เอกสารที่เรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือผู้อื่นในลักษณะที่เป็นการวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือเป็นบทความที่เสนอแนวคิดใหม่ๆ

          บทความวิจัย  คือ บทความที่เขียนขึ้นจากงานวิจัยของตนเอง มีการกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

          บทความวิจารณ์ คือ บทความที่ศึกษาผลงานหรือแนวคิดโดยละเอียด เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่อย่างชัดเจน

ส่วนประกอบของการเขียนบทความวิจัย

 • บทคัดย่อ
 • ส่วนนำ
 • ผลวิเคราะห์ข้อมูล
 • การอภิปราย / การสรุปผล
 • อภิปรายข้อจำกัด / ข้อบกพร่อง
 • ส่วนอ้างอิง / ภาคผนวก

แนวทางการเขียนบทความวิจัย

          จะต้องเป็นบทความที่ลดรูป ผู้เขียนต้องมีความเข้าใจกระจ่างแจ้งในรายงานวิจัยที่จะนำมาเขียน  โดยเริ่มจากการจัดทำโครงร่าง  การจัดลำดับความคิด  การเรียงเนื้อหาสาระ เขียนเป็นฉบับร่างและทิ้งไว้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ จึงนำมาอ่านและปรับปรุง

          ต้องมีข้อคิดที่ชัดเจน โดยนำประเด็นที่เด่นมาเขียนเพียง 1-2 ประเด็น จะต้องปรับชื่อเรื่องและเนื้อหาและเนื้อหาให้สอดคล้องกับบทความที่เขียนขึ้นใหม่และต้องมีเนื้อหาที่ครบสมบูรณ์  ลำดับเนื้อหาควรเป็นไปตามหลักการวิจัย

การเขียนบทความ

 • เลือกบทความที่จะลงตีพิมพ์ แล้วดู template และรูปแบบการพิมพ์มาอ่านก่อน
 • ดูตัวอย่างของงานที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว
 • คิดชื่อ
 • เริ่มวางโครง โดยแบ่งเป็นสามส่วน คือ บทนำ เนื้อหา และสรุป
 • เริ่มใส่เนื้อหา
 • เขียนรายการอ้างอิง
 • นำส่งอาจารย์ที่ปรึกษา ปรับแก้ และส่งเข้าระบบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวางแผนสำหรับการพัฒนาโรงเรียน : โครงการจิตคณิตพิชิตใจความเห็น (0)