จากประสบการณ์วิจัย การสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบการบรรยาย การฟังการบรรยาย และการพูดคุย อยากจะเล่าสู่การฟังว่า ปัจจุบันวิทยาการวิจัยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมาก