การสร้างบริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในหอผู้ป่วยใน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย ผู้ดูแล และทีมผู้ให้บริการสุขภาพ

  ติดต่อ

ทัศนีย์วรรณ ธีสุระ
โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น


ผลการวิจัย
- การจัดบริการสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานเพื่อบรรลุวัตถประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพ ของผู้ป่วย ผู้ดูแล และทีมผู้ให้บริการสุขภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตเดิมของผู้ป่วย โดยมีเกณฑ์ชี้วัดในเบื้องต้น คือ ผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ (80-140 mg% )

-การ จัดบริการสุขภาพโดยหน่วยงานของรัฐ ควรจัดบริการให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้รับ ที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในหลักการและนำไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะ สมโดยการจัดบริการนี้ เป็น
1) การจัดบริการสุขภาพที่จริงจัง เพื่อให้เกิดการติดตามสภาวะสุขภาพของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงตลอด จากโรงพยาบาลสู่บ้าน
2) พัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยของบุคลากรซึ่งต้องได้รับการพัฒนาทักษะในการดูแลของบุคลากร
3) การพัฒนากิจกรรม บริการสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการหลักสุขภาพของผู้ป่วยในลักษณะชุดปรึกษาตามภาวะสุขภาพของผู้ป่วย
4) จัดให้มีระบบการส่งต่อการดูแลที่มีประสิทธิภาพ
5) การจัดสถานที่เหมาะสมในการให้บริการสุขภาพในหอผู้ป่วย
6) พัฒนาให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการดูแลที่ผสมผสานการดูแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ
7) มีการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง และ
8) การสร้างเครือข่ายในการจัดบริการสุขภาพทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสถานบริการสุขภาพในระดับต่างๆจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

หมายเลขบันทึก: 64598, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-05 15:25:44+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #research#เบาหวาน#งานวิจัย#การมีส่วนร่วม#บริการสุขภาพ#ผลงานทางวิชาการ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)