โรงเรียน SMART

 กทม ทำโรงเรียน SMART ลองอ่านดูครับ น่าจะเป็นการสร้าง "รากฐาน" ของการพัฒนาการเรียนรู้ ของเด็กๆ เพื่อสร้าง "วัฒนธรรม ของการเรียนรู้ให้ ฝังลึกเข้าไปในชีวิต จิตใจ เพื่อเตรียม นิสิต นักศึกษาที่ดี สู่อุดมศึกษา ครับ"

 

เรียนรู้สู่ความสำเร็จ(Sucess) เรียนรู้คู่คุณธรรม(Moral) เรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมความสุข(Activity) เรียนรู้คู่ชุมชน(Rural) เรียนรู้คู่เทคโนโลยี(Technology)

JJ