ตลาดนัดความรู้ อปท.ลำพูน ครั้งที่ ๑

     ตลาดนัดความรู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท .)จ.ลำพูน ครั้งที่ ๑ (วันที่ ๒๗-๒๘ ก.ย. ๔๘ ณ อาคารศุภมิตร อ.เมือง จ.ลำพูน) เกิดได้ด้วยพลัง ความร่วมมือระหว่างโครงการฯ กับทีม “สถาบันวิจัยหริภุญชัย” สถาบันการเรียนรู้ ที่มีความมุ่งหวังเพื่อ “ถักทอปัญญา ขับเคลื่อนปัญหา พัฒนาลำพูน” ซึ่งถือว่าเป็น ความปรารถนา เพื่อให้ชุมชนเกิดความ “อยู่ดี กินดี มีสุข” เหมือนวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
     นัดนี้ มีผู้เข้าร่วมที่เป็นตัวแทนจากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  ๑๑ องค์กร (อบต.ท่าช้าง อบต.ป่าสัก อบต. มะกอก อบต.ศรีวิชัย อบต.ทาขุมเงิน อบต.ทากาศ อบต. ทาทุ่งหลวง อบต.ทาปลาดุก อบต.ห้วยยาม เทศบาลต. ม่วงน้อย เทศบาลต.อุโมงค์) รวมจำนวนคนกว่าครึ่งร้อย
การเริ่มต้นด้วยปาฎกฐา โดยพระปิฎกคุณากรณ์ ให้ย้อนเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน-วัด-โรงเรียน จากนั้น คุณทรงพลได้เริ่มบรรยายถึง“ปัจจัยเงื่อนไขต่อความสำเร็จ” ที่ควรประกอบด้วย
     ๑)ใจ
     ๒)ความรู้
     ๓)เพื่อน
     ๔)โอกาส
     ๕)เงิน
     ซึ่งสิ่งที่ควรมีก่อนอันดับแรกก็คือ ‘มีใจ’ เพราะเมื่อ มีใจแล้ว ก็จะขวนขวายหาความรู้ เมื่อมีความรู้ ก็หาเพื่อนได้ หาโอกาสได้ และก็สามารถหาเงินได้
     คุณทรงพล ได้ยกตัวอย่างการทำงานของภาคธุรกิจ ซึ่งหัวใจสำคัญขององค์กรไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคล แต่อยู่ที่ ความรู้ และผู้นำองค์กรจะมีโจทย์ให้สำหรับคนในองค์กร พึงคิดอยู่เสมอว่า “เราจะทำงานให้ดีขึ้นได้อย่างไร?”...
     นั่นคือ องค์กรใดก็ตามที่สามารถกระตุ้นให้คน ในองค์กรเกิดการตื่นตัวเรียนรู้ ถือว่าเป็นองค์กรที่ดี เป็น องค์กรที่มีชีวิต
     เพราะฉะนั้น หน้าที่ของ อปท.เราต้องทำให้ชาวบ้าน เกิดการตื่นรู้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับ การเรียนรู้ทางทฤษฎีแต่เราเน้นที่การเรียนรู้จากประสบการณ์ ตรงของคน  เพราะความรู้มีอยู่ในตัวคน เป็นความรู้ที่ผ่านการ พิสูจน์ผ่านประสบการณ์จริงเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับสถานการณ์
     นอกจากนี้ คุณทรงพล และพี่สมโภชน์ ก็ได้ฉายภาพ และ เล่าประสบการณ์การทำงานที่ไปสานต่อกับพื้นที่ในส่วนของ ภาคกลาง และภาคใต้ ซึ่งถือเป็นเครือข่ายกัลยาณมิตร ที่สักวันอาจจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
     จากนั้นเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้กลุ่มย่อย โดยแบ่ง ตามตำแหน่งหน้าที่ คือ ๑) กลุ่มประธานสภาฯ ๒) กลุ่มรอง นายก อบต. และ๓) กลุ่มสมาชิก อบต. ส่วนกลุ่มนายก อบต. ถึงแม้จะเหลือ คุณชินชัย แก้วเรือน (อบต.ศรีวิชัย) เพียงท่านเดียวที่ยังอยู่คอยสังเกตการณ์ นัดหน้าเราหวังว่า ท่านจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านนายก อบต. ตำบลอื่น ๆ
     ในกลุ่มย่อย ประเด็นที่ใช้แลกเปลี่ยนกัน คือ “ท่านมีความภาคภูมิใจอะไรที่ผ่านมา” และ“เส้นทางแห่ง ความสำเร็จ นั้นคืออะไร”
     เมื่อเวลาแห่งการแลกเปลี่ยนผ่านไปได้สักระยะหนึ่ง จากบรรยากาศที่เกิดขึ้น นำมาสู่การตั้งประเด็นเรียนรู้ใน เรื่องของ “เราจะเรียนรู้ได้ดีในกลุ่มได้อย่างไร” คือการมา นั่งทบทวนถึงสิ่งเกิดขึ้นภายในกลุ่มช่วงที่ผ่านมา 
     คุณทรงพล ได้จำลองวงสนทนา ที่ประกอบด้วย ผู้เล่า ผู้สังเกต ผู้บันทึก และผู้ซักถาม จากนั้นก็ได้ตอกย้ำถึง เครื่องมือสำคัญของการเรียนรู้ที่ดี ภายในกลุ่ม
     คนเล่า - พร้อมเป็นผู้ให้ เรียงร้อยถ้อยคำ เล่าเรื่อง จากประสบการณ์ตรง
     คนซัก - ฟังอย่งลึกซึ้ง คิดตาม จับประเด็น เชื่อมโยง ตีความซักถาม สาวลงลึก กระตุ้นให้คิดต่อ เติมเต็ม
     คนบันทึก - สมาธิจดจ่อ เชื่อมร้อย บันทึกไว้
     คนฟัง - ฟังอย่างตั้งใจ เคารพความคิด พร้อมเป็น ผู้รับ และเป็นผู้ให้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์...
     จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน กลับไปสู่วงย่อยอีกครั้ง แม้บรรยากาศรอบนี้ อาจจะยังไม่แตกต่างจากครั้งแรก เท่าไหร่นัก เพราะยังเป็นเรื่องยาก ที่ต้องฝึกออกจากความ คุ้นชินเดิม ต้องใช้เวลา ต้องหมั่นฝึกฝน แต่ถ้าเรามีความตั้งใจจริง ผลดีคงเกิดขึ้นสักวัน แล้วพบกันใหม่ในนัดหน้าเจ้า.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาสถาบันการจัดการความรู้ชุมชนท้องถิ่นความเห็น (0)