ประเด็นร่าง พรบ. บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่ ตอนที่ 15 : ความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ประเด็นร่าง พรบ. บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่ ตอนที่ 15 : ความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

8 มีนาคม 2561

ทีมวิชาการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย[1]


ตอนที่แล้วทบทวนข่าว “การสอบแข่งขันท้องถิ่น” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แต่มีข้อสงสัยว่า การสอบแข่งขันโดย “คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น” หรือ “ก.กลาง” (ซึ่งมี 3 ก.) ใช้อำนาจตามระเบียบกฎหมายใด คำตอบก็คือ เป็นการยึดอำนาจการสอบแข่งขันอย่างเด็ดขาดมาจาก “คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด” หรือ “ก.จังหวัด” ตามอำนาจ มาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2557 ที่คณะรักษาความสงบ (คสช.)ได้ออกคำสั่ง ที่ 8/2560 [2] มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป โดยจัดระบบงานบุคคลท้องถิ่น ให้ ก.กลาง มีอำนาจที่สำคัญได้แก่ (1) ให้อำนาจสอบแข่งขัน (2) ให้อำนาจคัดเลือก สอบคัดเลือก (3) ให้อำนาจในการโอน พนักงาน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีมีความจำเป็นเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งฯ เจตนารมณ์หลักเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น กรณีเด็กเส้น การสอบ-เลื่อนตำแหน่ง และการโอนย้าย อปท. รวมถึงการทุจริตในการบริหารงานบุคคลต่าง ๆ ด้วยเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของ อปท. ในเรื่อง (1) การใช้ระบบอุปถัมภ์ในการสอบแข่งขัน การเลื่อนตำแหน่ง การโอน และการย้าย (2) การเรียกรับผลประโยชน์ (3) ปัญหาการโอน(ย้าย)ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหลักความสมัครใจ เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และกลุ่มผู้นำชุมชนในพื้นที่ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้เหล่านี้คือเจตนารมณ์หลักของคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับนี้ แต่ปรากฏว่า ในสองเรื่องสำคัญที่ ก.กลาง ดำเนินการคือ (1) การสอบแข่งขัน และ (2) การคัดเลือกและการสอบคัดเลือก มีข้อสงสัยในประเด็นการใช้ “ดุลพินิจ” ของ ก.กลาง ในการออกประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบดังกล่าวว่า เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคำสั่งฯ และ เป็นไปตามหลักการของระบบคุณธรรม หรือไม่ เพียงใด กล่าวคือ เป้าประสงค์ของคำสั่งคือ “การขจัดการทุจริตในการบริหารงานบุคคล” หรือ กล่าวกลาย ๆ ก็คือ การขจัดปัญหาการใช้ระบบอุปถัมภ์นั่นเอง

การสอบแข่งขัน (Competitive Examination) เป็นวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น (Recruitment & selection) เป็นกระบวนสำคัญในการบริหารงานบุคคลเพื่อให้ได้คนดี คนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานใน อปท. แต่เดิมนั้นมาตรฐานทั่วไปกำหนดให้ การสอบแข่งขัน สามารถดำเนินการได้โดย (1) อปท. ดำเนินการเอง (2) ก.จังหวัดดำเนินการ (3) ก.กลางดำเนินการ แต่ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ให้เป็นอำนาจของ ก.กลาง เพียงหน่วยเดียว เป็นการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการสอบ

ที่จริงกระแสการทุจริตการสอบแข่งขันของ อปท. แรงมาก จนในที่สุด กระทรวงมหาดไทยได้ทำหนังสือด่วนมากที่ มท 0809.2/ว 1348 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เรื่องการกำกับการดำเนินการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) [3] ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด หลังจากที่ประชุมร่วม 3 ก. คณะกรรมการกลาง ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 และการประชุมคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 มีมติให้ “ยกเลิกมาตรการระงับการสอบแข่งขัน อปท.ชั่วคราว” ตามหนังสือ ก.กลาง ที่ มท 0809.2/ว 65 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เรื่อง มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว [4]

ซึ่งเป็นที่มาของประกาศการสอบแข่งขันในที่สุด คือ ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 [5] ซึ่งตาม ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 [6] ข้อ 5 ให้ กสถ. (คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น) เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยจัดสอบเอง หรืออาจให้มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการสอบแข่งขันภายใต้การกำกับดูแลของ กสถ. ก็ได้

 

เมื่อเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้วคนเป็นนายต้องดูระเบียบกฎหมาย และสนับสนุนความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชา

เมื่อมี “สถานะเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น” มีคำกล่าวว่า ไม่ต้องกังวลภายใต้กรอบที่ระเบียบกฎหมายกำหนดผู้บังคับบัญชาต้องดูระเบียบกฎหมาย และสนับสนุนความก้าวหน้า [7] ของผู้ใต้บังคับบัญชาในกรณีของท้องถิ่นนั้น ไม่จริงเสมอไป ความก้าวหน้าตามระบบคุณธรรมมีปัจจัยเงื่อนไขหลากหลายที่ต่างจากระบบราชการพลเรือนทั่วไป ยิ่งปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ได้เปลี่ยนมาสู่ระบบแท่ง (Broadband) จึงทำให้เกิดความไม่สบายใจสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นแท่งวิชาการในความก้าวหน้าชำนาญการพิเศษรวมไปถึงแท่งทั่วไปสายงานอาวุโส จะเติบโตไปได้ไหมเช่นเดียวกับข้าราชการครู  นอกจากนี้ตำแหน่งวิชาชีพต่าง ๆ ที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง นิติกรวิศวกร พยาบาลวิชาชีพ ที่ต้องมีชำนาญการพิเศษ แล้วสายงานอื่น เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล (บุคลากร) นักพัฒนาชุมชน ฯลฯ ก็ต้องมีชำนาญการพิเศษ เช่นกัน แต่ปัญหา ณ ปัจจุบันก็คือ ยังไม่มีหลักเกณฑ์ชำนาญการพิเศษแต่อย่างใด แม้จะมีความพยายามเสนอเข้า ก.กลางแล้ว กรณี อาวุโสและ ชำนาญการพิเศษ สายอื่นๆแต่ก็ได้รับการท้วงติงจากกรรมการ ก.ให้กลับไปพิจารณาใหม่แถมเพิ่มด้วยหลักเกณฑ์ที่สูงส่วนใหญ่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นใน อบจ. หรือใน อปท. ขนาดใหญ่ คุณสมบัติจะผ่าน แต่ใน อปท.ขนาดเล็กลงไปมีปัญหาใน โครงสร้างขององค์กร ขนาดปริมาณงาน ภาระค่าใช้จ่ายงบบุคคลร้อยละ 40 ฉะนั้น ใน อบต. หรือเทศบาลบางแห่งคุณสมบัติของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจึงไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดเช่น นายช่าง อปท. ยังขึ้นอาวุโสไม่ได้ เพราะต้องมีหัวหน้าส่วนอำนวยการเป็นระดับกลางด้วย เป็นต้น

 

มาตรฐานงานวิศวกรรม

มายกตัวอย่างดูตำแหน่งวิชาชีพบางตำแหน่งคือ ตำแหน่งวิศวกรโยธา เริ่มจากประเด็น “ตามหลักวิชาช่าง ตามหลักความมั่นคงแข็งแรงเป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดีหรือความปลอดภัย” ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [8] และ ตามการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่นประเด็นว่า ระเบียบฯ ข้อ 176 [9] ฝ่ายผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงาน ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมอาคาร  กล่าวคือ ผู้รับจ้างต้องส่งผู้ควบคุมงานคุณวุฒิใด ปวช. ปวท. ปวส.หรือวิศวกร อาทิงานก่อสร้าง งานโยธาแยกตามประเภท (1) งานถนน (2) งานอาคาร (3) งานสะพานหรือท่อเหลี่ยม (4) งานชลประทานแยกแยะให้ชัด เพื่อชี้แจงตอบ สตง.ได้ เป็นต้น นอกจากนี้ ในส่วนของผู้ว่าจ้าง คือ อปท. สำหรับผู้ควบคุมงานที่เป็นนายช่าง อปท. ก็ควรมีวุฒิ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมอาคารเช่นเดียวกัน เป็นต้น เพราะมิฉะนั้นจะเป็นว่า นายช่างของฝ่ายผู้รับจ้างมีคุณวุฒิที่สูงกว่านายช่างของ อปท. ทั้งนี้เพื่อมิให้ระเบียบดังกล่าวไม่ย้อนแย้งในตัวเองที่ถูกต้องและเหมาะสม ก็ต้องให้ผู้ควบคุมงานของรัฐ (ระเบียบฯ ข้อ 178) [10] มีคุณวุฒิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเช่นกัน

มีข้อสังเกตว่า กรมอื่นจะมีวิศวกรควบคุมงานทั้งหมด แต่ในส่วนของท้องถิ่นนั้น ขาดแคลนตำแหน่งวิศวกร และหากเป็น อปท. ขนาดเล็ก ก็จะไม่กำหนดกรอบอัตรากำลังไว้ การมีองค์กรบริหารงานบุคคลกลาง หรือ ก. เป็นของตัวเอง ที่ขาดการสร้างมาตรฐานไว้จะทำให้ประสบปัญหาในมาตรฐานวิชาช่างที่ดีได้ [11]

 

ความรู้เกี่ยวกับสภาวิศวกรและการขอใบประกอบวิชาชีพ โดยคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)

ในส่วนของวิศวกร มีองค์กรที่เกี่ยวข้องได้แก่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย(วสท.) [12] กับ สภาวิศวกร [13] ที่วิศวกรควรเป็นสมาชิกทั้งสององค์กร คือเป็นสมาชิกทั้ง วสท. และ สภาวิศวกร ตามพรบ. วิศวกร พ.ศ. 2542ในการขอรับใบอนุญาตสำหรับการเป็นสมาชิก วสท. นั้น เป็นการสมัครสมาชิกเข้าสู่สมาคมวิศวกรรมสถานฯซึ่งใบประกอบวิชาชีพวิศวกรมีความสำคัญในการทำงานโครงการต่างๆ ที่ต้องมีการเซ็นต์รับรองแบบ งานรัฐวิสาหกิจ งานราชการ และงานของภาครัฐต่างๆ รวมทั้งภาคเอกชนด้วย โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะได้ค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากปกติมากกว่าผู้ที่ไม่มีสภาวิศวกรใช้บังคับทั้งประเทศแต่ท้องถิ่นไม่บังคับ ไม่ทำตามข้อบังคับของสภาวิศวกร ในการปฏิบัติงานควบคุมงานหรือตรวจรับงานจ้างก็ต้องตรวจตามหลักวิชาช่างที่ดี คือต้องไปยึดมาตรฐานตามที่สภาวิศวกรกำหนด ในทุกเรื่อง สำหรับในส่วนการขออนุญาตก่อสร้างก็ตรวจตามมาตรฐาน วสท. ทั้งหมด

แต่มีข้อสังเกตว่า บุคลากรช่างท้องถิ่นไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพหันไปดูสาขาอื่นของท้องถิ่นต่างไปยึดหลักเกณฑ์ของข้าราชการพลเรือนมาทั้งหมดรวมตำแหน่งนิติกรด้วย ยกเว้นสายงานช่าง มีโอกาสความก้าวหน้าในสายงานที่มีใบประกอบวิชาชีพ รวมถึงการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าส่วนราชการฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างด้วย กรมอื่นมิได้เป็นเช่นนี้  เรื่องนี้สมาพันธ์วิศวกรท้องถิ่นเคยยื่นเรื่องเข้าไป อ.ก.ท.โครงสร้าง (คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างและอัตรากำลังของพนักงานเทศบาล) แต่ไม่เห็นด้วยว่า บริบทงานของท้องถิ่นมันเล็กๆ ไม่จำเป็นที่การเติบโตสายงานช่างขึ้นเป็นหัวหน้าต้องเป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งความจริงในส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค นั้นการขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายงานช่างต้องเป็นผู้เรียนจบวิศวกรและมีใบประกอบวิชาชีพทั้งสิ้น ที่เรียกว่า “อำนวยการเฉพาะวิศวกรรม”กล่าวคือ ต้องมีคุณวุฒิเช่นนี้จึงจะให้ขึ้นมาเป็นหัวหน้างานหรือที่เป็นอยู่เช่นนี้ก็เพราะว่า ท้องถิ่น มี ก. เป็นของตัวเอง เราไม่จำเป็นต้องไปเทียบ ไม่จำเป็นต้องไปดู ไม่จำเป็นต้องไปทำมาตรฐานตามอย่างเขา เราอยู่ของเราได้ เราไม่จำเป็นต้องเอาเราไปวัดกับใคร เราสามารถสร้างมาตรฐานของเราได้ทุกเรื่อง ถ้าเราทำ เราทำได้หมดแน่นอน ใครจะทำไม

 

ปัญหาระบบแท่งท้องถิ่นเบี้ยวและเริ่มหยุดโต

มีการประชดประชันระหว่างข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพราะในบางช่วงจังหวะชีวิตราชการที่บุคคลากรท้องถิ่น “โตไม่ทัน” อาจจะเรียกว่าเป็น “ช่วงโปรโมชั่น” ก็ได้ กล่าวคือ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการตามกรอบโครงสร้างอัตรากำลังไม่สามารถสรรหาบุคลากรเข้าดำรงตำแหน่งได้ ทำให้ต้องมีการปรับเกณฑ์คุณสมบัติแบบลดแลกแจกแถมกันชนิดที่ข้าราชการพลเรือนไม่มี อาทิ การใช้วุฒิปริญญาโทลดระยะการครองตำแหน่งเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร หรือ การประเมินคุณสมบัติของปลัด อบต. กรณีพิเศษ หรือ การได้ครอง ระดับ 6ว เพียงวันเดียวก็ได้สิทธิสอบเป็นระดับหัวหน้ากอง หรือผู้อำนวยการกองระดับต้นในระบบแท่งแล้วเป็นต้น การก้าวข้ามชั้น ข้ามซี ข้ามตำแหน่ง ที่ในหลายกรณีแตกต่างจากข้าราชการพลเรือนที่ต้องอิจฉาท้องถิ่น เพราะไปไว โตไว เรียกว่า “ขยันขยายช่องต่อ” ประมาณนั้น แต่ตอนนี้กลับกัน ท้องถิ่นเริ่มไปช้ากว่า แต่อย่างไรก็ตามตำแหน่งระดับอำนวยการต้น และอำนวยการกลางใน อบต. ยังติดที่โครงสร้างไม่เอื้ออำนวย ทำให้ไม่มีกรอบอัตราตำแหน่ง โดยเฉพาะตำแหน่ง “ฝ่ายอำนวยการต้น” และ “ผู้อำนวยการกองระดับต้น” ที่มีอัตราจำนวนผู้สมัครสอบสายอำนวยการว่างมาก และ “จำนวนผู้สมัครสอบมีน้อย” [14] ด้วยสาเหตุที่ไม่มีกรอบอัตรากำลัง ทำให้ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายที่จะมาสอบเป็น “ผู้อำนวยการกองระดับต้น” เป็นต้น ที่สำคัญเป็นตำนานเล่าขานกันว่า “ท้องถิ่นขยับแต่ละทีเป็นอันต้องเจ็บตัวเพราะเงินคือพ่อของพระเจ้า” สำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยเฉพาะตำแหน่งสายบริหารหรืออำนวยการ เพราะ โดยบริบทของท้องถิ่นการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ในกรณีเป็นกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างใหม่ ต้องผ่านการประเมินกรอบตำแหน่งเสียก่อน  แล้วจึงมาเข้าสู่กระบวนการสรรหาตำแหน่ง จึงเป็นจุดของการ “ซื้อขายตำแหน่ง” หรือ เรียกง่าย ๆ ในภาษาพูดว่า “มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ” เพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่ง มองกลาย ๆ ก็คือการขัดแย้งกับระบบคุณธรรม จนเป็นระบบอุปถัมภ์นั่นเอง จนเป็นที่ยอมรับกันในวงในว่ามีการใช้เงิน แม้ในราชการบางแห่งก็ยังคงมีหลงเหลืออยู่ ฉะนั้น จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า “ท้องถิ่นไม่มี” [15] ฉะนั้น ปรากฏการณ์ผลพวงที่ตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ “เช้าชามเย็นชาม ทำงานแบบประคองตนเอง การสร้างสรรค์มีจำกัด และ ถอนทุนคืน”

 

[1] Phachern Thammasarangkoon & Witthaya Mhuanmhai & Suppapong Songprasert, Municipality Officer ทีมวิชาการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย, หนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ปีที่ 65 ฉบับที่ 26 วันศุกร์ที่ 9 - วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561, เจาะประเด็นร้อน อปท.หน้า 66 

& http://www.commandcenter.moi.g...คอลัมน์-เจาะประเด็นร้อน-อปท.-เรื่อง-ประเด็นร่าง-พ.ร.บ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่-ตอนที่-15-:-ความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น-.html

[2]คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 54 ง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 หน้า 109-110, http://www.ratchakitcha.soc.go...2560/E/054/109.PDF

& กสถ.ให้อำนาจ กก.กลาง จัดสอบพนักงาน อบจ.-อบต.-เทศบาล-พัทยา ทั่วประเทศ แทนท้องถิ่นเดิม หวังป้องทุจริต, โดย MGR Online, 12 กรกฎาคม 2559, http://www.manager.co.th/Daily...

[3]หนังสือด่วนมากที่ มท 0809.2/ว 1348 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เรื่องการกำกับการดำเนินการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, http://www.dla.go.th/upload/do...

[4]หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 65 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เรื่อง มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว, http://www.dla.go.th/upload/do...

[5]ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560, https://www.xn--12c4cbf7aots1a...

[6]ตาม ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560ข้อ 5  ให้ กสถ. (คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น) เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยจัดสอบเอง หรืออาจให้มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการสอบแข่งขันภายใต้การกำกับดูแลของ กสถ. ก็ได้

[7]ตามหลักการบริหารงานบุคคล ความก้าวหน้าของข้าราชการที่สำคัญต้องคำนึงคือ (1) เรื่อง “Career Path” หรือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และ (2) เรื่อง “Professionalism” หรือ ความเป็นมืออาชีพ(ความเชี่ยวชาญในอาชีพ)

& กสถ.ให้อำนาจ กก.กลาง จัดสอบพนักงาน อบจ.-อบต.-เทศบาล-พัทยา ทั่วประเทศ แทนท้องถิ่นเดิม หวังป้องทุจริต, โดย MGR Online, 12 กรกฎาคม 2559, http://www.manager.co.th/Daily...

[8]พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, ราชกิจจานุเบกษา หน้า 13 - 54 เล่ม 134 ตอนที่ 24 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560, http://www.sbpac.go.th/pdf/601...

[9]ข้อ 176 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(1) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(3) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(4) นอกจากการดำเนินการตาม (1) และ (2) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(5) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(6) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(7) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงดำเนินการตาม (6)

ดู ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, ราชกิจจานุเบกษา หน้า 1-71 เล่ม 134 ตอนพิเศษ 210 ง วันที่ 23 สิงหาคม 2560,  http://www.sbpac.go.th/pdf/601...

& http://www.gprocurement.go.th/...

[10]ข้อ 178 ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(2) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

(3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

(4) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ

[11]เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 สมาพันธ์ช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย โดยนายกิตติศักดิ์ หริวงศ์จงเจริญ(ประธานสมาพันธ์ฯ)ได้ยื่นหนังสือ ต่อท่านอธิบดีกรมส่งเสริมฯ เพื่อขอหารือต่อ คณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้าง (กวจ.) ที่ได้ตีความคำว่า งานก่อสร้าง ว่าต้องได้รับการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (กวจ.) ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

[12]วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, วิกิพีเดีย, https://th.wikipedia.org/wiki/วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย_ในพระบรมราชูปถัมภ์

[13]เกี่ยวกับองค์กรสภาวิศวกร (Council of Engineers), http://www.coe.or.th/coe-2/mai...

& ความรู้เกี่ยวกับสภาวิศวกรและการขอใบประกอบวิชาชีพ (ใบ กว), http://eng.sut.ac.th/me/2014/v...

[14]ยกตัวอย่าง มีข้อสังเกตเบื้องต้น สำหรับการสอบ อบต. คือ (1) ตำแหน่ง ผอ.กองต้น ทุกกอง มีผู้สมัครไม่ถึงจำนวนอัตราตำแหน่งว่าง (มีผู้สมัครไม่พอตามตำแหน่งว่างมาก) เช่น กองการศึกษา ว่าง 1084 อัตรา สมัครสอบ 57 ราย ตำแหน่งกองอื่นก็มีจำนวนผู้สมัครน้อยมากเช่นกัน (2) ตำแหน่งสอบกองช่างสุขาภิบาล "ไม่มี" (3) ตำแหน่ง หน.ฝ่ายงานประปาต้น ว่าง 1 อัตรา แต่ไม่มีผู้สมัครสอบ (4) ตำแหน่งปลัด/นักบริหารงานท้องถิ่น และ ผอ.กองกลาง ทุกกอง มีผู้สมัครสอบเกินกว่าจำนวนตำแหน่งที่ว่างมาก เป็นต้น ดูข้อมูลประกอบเป็นรายตำแหน่ง และรายส่วนราชการฯ ดังนี้

[1] ตำแหน่ง รองปลัดต้น 122 ว่าง อัตรา สมัครสอบ 926 ราย, ปลัดต้น ว่าง 38 อัตรา สมัครสอบ 1029 ราย, รองปลัดกลาง 12 ว่าง อัตรา สมัครสอบ 478 ราย, ปลัดกลาง ว่าง 85 อัตรา สมัครสอบ 431 ราย ปลัดสูง ไม่มี

[2] ตำแหน่ง หน.ฝ่ายนักบริหารงานทั่วไป ว่าง 110 อัตรา สมัครสอบ 961 ราย, ผอ.นักบริหารงานทั่วไปต้น ว่าง 270 อัตรา สมัครสอบ 190 ราย, ผอ.นักบริหารงานทั่วไปกลาง ว่าง 13 อัตรา สมัครสอบ 507 ราย

[3] ตำแหน่ง หน.ฝ่ายงานการคลังต้น ว่าง 196 อัตรา สมัครสอบ 366 ราย, ผอ.กองคลังต้น ว่าง 592 อัตรา สมัครสอบ 88 ราย, ผอ.กองคลังกลาง ว่าง 9 อัตรา สมัครสอบ 1039 ราย

[4] ตำแหน่ง หน.ฝ่ายงานช่างต้น ว่าง 177 อัตรา สมัครสอบ 88 ราย, ผอ.กองช่างต้น ว่าง 553 อัตรา สมัครสอบ 89 ราย, ผอ.กองช่างกลาง ว่าง 8 อัตรา สมัครสอบ 811 ราย

[5] ตำแหน่ง หน.ฝ่ายงานสาธารณสุขฯต้น ว่าง 125 อัตรา สมัครสอบ 80 ราย, ผอ.กองสาธารณสุขฯต้น ว่าง 466 อัตรา สมัครสอบ 39 ราย, ผอ.กองสาธารณสุขฯกลาง ว่าง 2 อัตรา สมัครสอบ 104 ราย

[6] ตำแหน่ง หน.ฝ่ายงานสวัสดิการสังคมต้น ว่าง 34 อัตรา สมัครสอบ 255 ราย, ผอ.กองสวัสดิการสังคมต้น ว่าง 156 อัตรา สมัครสอบ 52 ราย, ผอ.กองสวัสดิการสังคมกลาง ว่าง 1 อัตรา สมัครสอบ 41 ราย

[7] ตำแหน่ง หน.ฝ่ายงานประปาต้น ว่าง 1 อัตรา สมัครสอบ - ราย, ผอ.กองประปาต้น ว่าง - อัตรา สมัครสอบ - ราย, ผอ.กองประปากลาง ว่าง - อัตรา สมัครสอบ - ราย

[8] ตำแหน่ง หน.ฝ่ายงานการศึกษาต้น ว่าง 133 อัตรา สมัครสอบ 153 ราย, ผอ.กองการศึกษาต้น ว่าง 1084 อัตรา สมัครสอบ 57 ราย, ผอ.กองการศึกษากลาง ว่าง 2 อัตรา สมัครสอบ 237 ราย

[9] ตำแหน่ง หน.ฝ่ายงานช่างสุขาภิบาลต้น ว่าง - อัตรา สมัครสอบ - ราย, ผอ.กองช่างสุขาภิบาลต้น ว่าง - อัตรา สมัครสอบ - ราย, ผอ.กองช่างสุขาภิบาลกลาง ว่าง - อัตรา สมัครสอบ - ราย

[10] ตำแหน่ง หน.ฝ่ายงานเกษตรต้น ว่าง 2 อัตรา สมัครสอบ 33 ราย, ผอ.กองเกษตรต้น ว่าง 88 อัตรา สมัครสอบ 5 ราย, ผอ.กองเกษตรกลาง ว่าง - อัตรา สมัครสอบ - ราย

[11] ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ว่าง 56 อัตรา สมัครสอบ 28 ราย รอง ผอ.สถานศึกษา ว่าง 2 อัตรา สมัครสอบ 5 ราย

รวมทั้งหมด อบต.ว่าง 4360 อัตรา สมัครสอบ 9092 ราย

ดู ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร, อบต.บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง, https://file.job.thai.com/prak... & https://file.job.thai.com/prak...201706/dla201706_12.pdf

& กรม สถ. สรุปยอดผู้สมัครสอบข้าราชการท้องถิ่น สายงานผู้บริหาร 2.5 หมื่นราย "พบ 2 ตำแหน่ง ไม่มีผู้สมัครสอบ", 22 ธันวาคม 2560, http://www.thailocalmeet.com/i...65450.0

ยอดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 24.00 น. (วันปิดรับสมัคร) ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่นทั้งสิ้นจำนวน 25,225 คน โดยสรุปประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ดังนี้ (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีตำแหน่งที่ว่าง 576 อัตรา มีผู้สมัครสอบ 2,683 คน (2) เทศบาล มีตำแหน่งว่าง 5,148 อัตรา มีผู้สมัครสอบ 13,554 คน (3) องค์การบริหารส่วนตำบล มีตำแหน่งว่าง 4,125 อัตรา มีผู้สมัครสอบ 8,092 คน และ(4) เมืองพัทยา มีตำแหน่งว่าง 44 อัตรา มีผู้สมัครสอบ 87 คน

ซึ่งมีตำแหน่งที่ไม่มีผู้สมัคร 2 ตำแหน่ง ได้แก่ หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานประปา ระดับต้น) ของเทศบาล และตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง) ของเมืองพัทยา

[15]ดูข่าวปี 2557-2561 กรณีการทุจริตสอบแข่งขัน อปท. กรณีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา-อุดรธานี-บุรีรัมย์-มหาสารคาม-อุบลราชธานี-แม่ฮ่องสอน,  “รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ลงนาม ยกเลิกคำสั่งบรรจุฯ อปท.ในจังหวัดแล้ว - ผลคือ คนบรรจุ จะต้องออกจากราชการ”, 13 สิงหาคม 2557, http://www.kruwandee.com/news-...

&“คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง “การสอบแข่งขันของ อปท. จังหวัดอุดรธานี”33 แห่ง”, 1 มีนาคม 2558, http://www.thailocalmeet.com/i...

&“มติ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ ชะลอการสอบ อปท.ทุกแห่ง(24 กันยายน 2557),” 11 ตุลาคม 2557, http://iqepi.com/?p=15943

&“ศูนย์ดำรงธรรมสารคามฯปัดฝุ่นบี้สอบ 19 อบต.ฉาวปมบรรจุพนักงาน”, isranews, 18 มกราคม 2558, http://www.isranews.org/israne...

&“ผลการตรวจสอบ เหตุร้องเรียนทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการ อบต.13 แห่งในจังหวัดอุบลราชธานี”, 22 ธันวาคม 2557, http://www.thailocalmeet.com/i... (สรุปผลไม่ปรากฏหลักฐานการทุจริต หรือเรียกรับเงินในการสอบแข่งขัน และชี้ชัดได้ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นของ อบต. 13 แห่ง แต่อย่างใด)

& ย้อนรอย ไล่ออก! “32 นายก อบต. พื้นที่ มหาสารคาม” ถึงมือ “พล.อ.ไพบูลย์-ศอตช.” ชง “ศาลปราบทุจริต”ฟันแพ่ง-อาญา ชุดแรก, 12 กันยายน 2559, http://www.manager.co.th/QOL/V...

& ร้องผู้ตรวจฯปม ก.อบต.เลิกบรรจุ พนง. ตำบล 8อบต.ในแม่ฮ่องสอน-ยันไร้โกง, 17 พฤษภาคม 2560, https://www.isranews.org/isran...

&ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน หารือ ก กลางท้องถิ่น "กรณีบัญชีสอบ พนง.ส่วนตำบล 8 อบต.", 7 เมษายน 2560, http://www.thailocalmeet.com/i...

& สถ. แจงกรณียกเลิกบัญชีสอบ 8อบต.แม่ฮ่องสอน, 15 กุมภาพันธ์ 2561, https://gnews.apps.go.th/news?...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Local Administrationความเห็น (0)