ผลลัพธ์ที่ได้เรียนรู้กฎหมายธุรกิจ

Miss Akeanong Mongkondit

ถาม : หลักการบริหารธุรกิจ : กฎหมายธุรกิจ

ตอบ :

ครั้งที่

Purpose (ผลลัพธ์)

Skill (ทักษะ)

Knowledge (ความเข้าใจ)

1.

รู้จักกฎหมาย เพื่อนำมาบริหารธุรกิจ รู้จักกฎหมายเบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ ทำความเข้าใจกับคำว่า กฎหมาย

2.

รู้จักประเภทของกฎหมาย และกฎหมายอะไรที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ นำเอากฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ ทราบถึงนิยามของกฎหมาย และประเภทของกฎหมาย

3.

สามารถประเมินเหตุการณ์บ้านเมืองที่จะเกิดขึ้นในประเทศ ที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่จะทำ รู้จักปรับกระบวนการหรือนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น และเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

4.

สามารถวิเคราะห์ปัจจัยรอบด้านที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้สามารถประเมินถึงผลกระทบต่อธุรกิจ นำปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจมากจัดการกับการบริหารงานของธุรกิจในช่วงนั้นๆ ทราบถึงปัจจัยที่เข้ามากระทบต่อธุรกิจ ทั้งที่ส่งผลดีและผลเสียต่อการดำเนินงานของกิจการ

5.

รู้จักจัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นกับการประกอบธุรกิจทั้งภายนอกและภายใน นำกฎหมายที่ทำการศึกษาในเบื้องต้นเข้ามาจัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคของธุรกิจ ทราบถึงปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

6.

ทราบถึงกฎหมายที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในธุรกิจ เพื่อนำมาแก้ไขหรือนำมาใช้ก่อนเกิดข้อพิพาทขึ้นในธุรกิจ สามารถคาดการณ์ถึงกรณีพิพาทที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ ว่าหากดำเนินกิจการไปแล้วจะเกิดข้อพิพาทอะไรได้บ้าง

7.

สามารถมองหรือวิเคราะห์ถึงโอกาส อุปสรรค ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจ สามารวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อนำมาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ในการประกอบธุรกิจจะต้องมีการมองทั้งโอกาสและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินกิจการสามารถดำเนินต่อไปได้

8.

ทราบถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นที่ส่งผลต่อโอกาส อุปสรรคและกฎหมายที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจ สามารถนำปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ มาหาโอกาสและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นจะการเปิดดำเนินการของกิจการ มองปัจจัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ โดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคของการดำเนินกิจการ พร้อมทั้งนำมาเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่กิจการจะต้องปฏิบัติตาม

9.

รู้จักรูปแบบหรือลักษณะของกิจการ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ การประกอบธุรกิจใดๆ นั้น การจดทะเบียนจะมีรูปแบบและลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับธุรกิจที่ประกอบการ ทราบถึงรูปแบบหรือลักษณะที่กิจการจะต้องนำมาจดทะเบียน

10.

ทราบถึงสัญญาที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ เข้าใจถึงธรรมชาติของการประกอบธุรกิจ ว่าจะต้องมีสัญญาอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในการดำเนินกิจการ ทำให้รู้ถึงสัญญาที่จะเกิดขึ้นในการประกอบกิจการ และจะมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำสัญญา และเหตุใดจึงต้องมีสัญญานั้นๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Akeanong-Mongkondit

คำสำคัญ (Tags)#ผลลัพธ์ที่ได้เรียนรู้กฎหมายธุรกิจ

หมายเลขบันทึก: 64511, เขียน: 30 Nov 2006 @ 21:51 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)