ถอดบทเรียนโครงการบ้านพอเพียงชนบท จังหวัดพัทลุง ตำบลนาปะขอ 1


คงค้นพบสิ่งดีที่เกิดขึ้นจากโครงการบ้านพอเพียงพัทลุง ทั้ง 5 พื้นที่ จะได้เป็นชุดความรู้นำไปเรียนรู้กับบ้านพอเพียงพัทลุง ปี 2561 อีก11 พื้นที่ บ้านพอเพียงเพื่อคนยากจนและด้อยโอกาส ได้มีความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัย ยิ้มได้ด้วยการเอื้ออาทรของคนในชุมชน

โครงการบ้านพอเพียงจังหวัดพัทลุงภายใต้ปีงบประมาณ 2560 ได้จัดทำประเด็นงานบ้านพอเพียง เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง สร้างที่อยู่อาศัย จำนวน 150 ครัวเรือน ใน5ตำบล มีตำบลปันแต ตำบลโตนดด้วน ตำบลแพรกหา เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ ตำบลนาปะขอซึ่งได้ดำเนินการโครงการสิ้นสุดแล้ว  ทางคณะทำงานขบวนจังหวัดลงพื้นที่ เพื่อติดตามถอดบทเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการแนะนำ หนุนเสริม เติมเต็มให้กับโครงการบ้านพอเพียง ภายในปี2561 ซึ่งได้ไปถอดบทเรียนบ้านพอเพียง ตำบลนาปะขอเป็นแห่งแรก........

 ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้วเดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเขาชัยสน ต่อมาในปี 1 มกราคม 2533 ได้แยกออกจากอำเภอเขาชัยสนเป็นอำเภอบางแก้ว ประกอบด้วย 3 ตำบล คือ ตำบลนาปะขอ โคกสัก ท่ามะเดื่อ ชื่อตำบลนาปะขอ มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าในสมัยที่หัวเมืองต่าง ๆ ยังไม่มีการตั้งถิ่นฐานที่แน่นอน ทางภาคใต้ก็มีการโยกย้ายรี้พลกันไปเรื่อย ๆ สำหรับจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ได้หยุดพักไพร่พลชั่วคราวซึ่งมีทั้งสัตว์เลี้ยงที่เป็นพาหนะและอาหาร คำว่า "นาปะขอ" นั้น จากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ว่าเดิมนั้น คือ "นาปักขอ" เข้าใจว่าเป็นตะขอสำหรับผูกล่ามสัตว์ อย่างแน่นอน

พื้นที่

สภาพพื้นที่ตำบลนาปะขอเป็นพื้นที่ราบลาดต่ำจากทิศตะวันตกลงสู่ทะเลสาบ พื้นดินเป็นดินเหนียวเหมาะแก่การทำนา โดยใช้น้ำในการทำนาและการเกษตรจากคลองส่งน้ำชลประทานท่าเชียด

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุงทิศใต้ ติดกับ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุงทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลสาบทิศตะวันตก ติดกับ อบต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ประมง อาชีพเสริม ปลูกพืชผักหลังฤดูเก็บเกี่ยว ,รับจ้าง

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบทุกด้าน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์จากอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม (หมายเลข 4) พัทลุง-หาดใหญ่ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรเกษม -หาดไข่เต่า ถึงตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือ,กรงนก,แปรรูปปลาหัวอ่อน (ข้อมูลจากไทยตำบลดอทคอม)

ประกอบด้วยหมู่บ้าน 

หมู่1 บ้านหาดไข่เต่า
, หมู่2 บ้านพน
, หมู่3 บ้านควนโหมด
, หมู่4 บ้านนาปะขอ
, หมู่5 บ้านช่างทอง
, หมู่6 บ้านนาหม่อม
, หมู่7 บ้านวัดโหนด
, หมู่8 บ้านแหลมคูลา
, หมู่9 บ้านปากพล
, หมู่10 บ้านคลองชีพสหกรณ์
, หมู่11 บ้านหัวปอ
, หมู่12 บ้านทุ่งเศรษฐี

จำนวนครัวเรือนและประชากรประชากร

ครัวเรือน 2165 ครัว ประชากร 10044 คน 

 เด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี 727 คน 

สตรีตั้งครรถ์ 48  คน 

สตรีอายุ 35ปีขึ้นไป 755 คน

 ผู้สูงอายุ 1324 คน

 ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง 355 คน 

 ผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองไม่ได้ 16 คน

ผู้พิการ 138 คน

 ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทาง สภาองค์กรชุมชน ตำบลนาปะขอ กรรมการโครงการบ้านพอเพียง ผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ และตัวแทนโครงการบ้านพอเพียงตำบลบางแก้ว มาร่วมเวทีแลกเปลี่ยนด้วย เปิดเวทีโดยการแนะนำตัว เจ้าหน้าที่ พอช. และผู้เข้าร่วมเวที นาย ภูษณะ อินจันทร์ ได้เล่าถึงการได้มาซึ่งโครงการบ้านพอเพียงผ่านทาง สภาองค์กรชุมชน จากการทำแผนพัฒนาตำบลในปี2559  ซึ่งได้จัดทำแผน 3 ด้าน

 คือ ด้านสังคม 

ด้านเศรษฐกิจ

 ด้านสิ่งแวดล้อม

 เมื่อมีโครงการบ้านพอเพียงผ่านทาง พอช. จีงได้เข้าร่วมโครงการ โดยการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับแกนนำทั้งตำบล12 หมู่บ้าน แล้วมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบ้านพอเพียง โดยประธานสภาองค์กรชุมชน ให้แต่ละหมู่บ้าน สำรวจผู้เดือนร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยในเบื้องต้นได้มา 90 ครัวเรือน  

แล้วทางคณะทำงานโครงการมาจัดกลไกโครงสร้างการทำงานแต่ละฝ่าย มีฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายตรวจรับ ฝ่ายช่าง ฝ่ายประเมินราคาซ่อมสร้าง ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายตรวจสอบโครงการ   ได้ครัวเรือนที่ต้องสร้างซ่อมปรับปรุงในชุดแรก จำนวน 30 หลัง โดยการพิจารณากลั่นกรองโดยใช้เกณฑ์

 1 ยากจน

 2 พิการ 

3 สูงอายุ

 4ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

 5 ต้องขยัน ในรายที่ยังทำงานได้ 

6ต้องออมทรัพย์ วันละบาท

 7 ต้องมีกองทุนบ้านพอเพียง   

แล้ว ทำประชาคม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองนำเสนอ ในการลงประเมินราคา ได้รับความร่วมมือกับภาคี อบต โดยช่างของ อบต กับช่างของหมู่บ้านร่วมกันทำงาน ในการซ่อมสร้างกรรมการโครงการทุกคนร่วมมือลงแรงช่วยกัน กับชาวบ้านในการตรวจรับ วัสดุใช้ กรรมการตรวจรับ ร่วมกับเจ้าของบ้านและตัวแทนหมู่บ้านสิ่งที่เกิดขึ้น กรณีเกิดปัญหาก็ใช้เวทีประคณะทำงานหาทางออกแก้ไข เกิดการออมทุกครัวเรือน เกิดกองทุนบ้านพอเพียง มีการคืนทุน 100% ซึ่งได้ขยายไปสู่หลังที่ 31 แล้ว  และวางแผนให้ทุกครัวเรือนที่รับประโยชน์ ปลูกผักกินเอง โดยการสนับสนุน จากศูนย์ปุ่ยตำบล ผู้รับประโยชน์จากโครงการ เล่าทั้งน้ำตาว่าดีใจมากๆ หาโอกาสยากที่จะซ่อมด้วยตัวเอง

 ตำบลนาปะขอ เป็น 1 ใน 5 พื้นที่ ตำบลบ้านพอเพียง คงค้นพบสิ่งดีที่เกิดขึ้นจากโครงการบ้านพอเพียงพัทลุง ทั้ง 5 พื้นที่  จะได้เป็นชุดความรู้นำไปเรียนรู้กับบ้านพอเพียงพัทลุง ปี 2561 อีก11 พื้นที่ บ้านพอเพียงเพื่อคนยากจนและด้อยโอกาส ได้มีความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัย ยิ้มได้ด้วยการเอื้ออาทรของคนในชุมชน....................

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของบ้านพอเพียงนาปะขอ มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยการกลั่นกรองและทำประชาคม กรรมการโครงการทุกคนเป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชน มีกลุ่มอาชีพหลากหลายคอยเติมเต็มหนุนเสริม

 ปัญหาอุปสรรค 1เบิกเงินยาก 2น้ำท่วม

เกิด กองทุนบ้านพอเพียงที่คืนเงิน100% 13ครัว  และผู้รับประโยชน์ทุกหลังต้องออมสะสมเดือนละ 30บาทและได้นำเงินจากคืนเงินของสมาชก ไปสร้างบ้าน หลังที่ 31 เรียบร้อยแล้ว  กองทุนบ้านพอเพียงนาปะขอจะนำไปสู่ความยั่งยืนด้วย การสนับสนุนจากกลุ่ม วิสาหกิจในชุมชน.ในตำบลนาปะขอ เช่นกลุ่มนาอินทรีย์ กลุ่มพริกไทย กลุ่มพัฒนาดิน กลุ่มปุ๋ยอินทรีย กลุ่มพลังงาน กลุ่มท่องัที่ยวโดยชุมชน

ข้อเสนอแนะ เสนอให้ผู้รับประโยชน์จากโครงการ จัดทำบัญชีครัวเรือน 

น้องพุด น้องพิน พอช ปิดตาพูด สบายๆ

 VORYA HOUSE  ราตรีอันประเสริฐ 7 มค 61
   
 
  1
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  1
 
 
 
 
 
 
หมายเลขบันทึก: 644560เขียนเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2018 01:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2018 06:53 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (4)

บัญชีครัวเรือน  ใช่เลย


ออมทรัพย์ เพิ่มอีก 9บาทนำเงินนี้ไปลงทุน  ให้ทุกคนปลูกต้นไม้ใช้สอย ยืนต้นทุกชนิด  ..ใช้ต้นไม้นี้เป็นทุนสร้างมูลค่าเพิ่ม ..ให้ตน...และครอบครัว..

เป็นแนวทางเปิดทางเศรษฐกิจแบบใหม่..สร้าง treecoin..มีดอกเบี้ยเท่าตัวทุกปี...ไม่เชื่อ  ลองทำดู..กันดีไหม  ท่าน วอญ่า...

ทุกคนมีธนาคาร ของตน..55555..

ขอบคุณ คุณน้องพยาบาล

งานชุมชน การบันทึกข้อมูล เป็นกุญแจแก้ปัญหาชุมชน

บัญชีครัวเรือน จดแล้ว ต้องนำมาทบทวน  แล้วนำมาแลกเปลี่ยนร่วมกัน 

ในหลายๆครัวเรือน ที่มีปัญหาจะได้ทำแผนงานแก้ปัญหาครัวเรือนร่วม

สวัสดีคุณยายธี

"

เป็นแนวทางเปิดทางเศรษฐกิจแบบใหม่..สร้าง treecoin..มีดอกเบี้ยเท่าตัวทุกปี...ไม่เชื่อ  ลองทำดู..กันดีไหม  ท่าน วอญ่า...

ทุกคนมีธนาคาร ของตน..55555.." เป็นประเด็นที่ท้าทาย น่าสนมากๆ 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี